Statuten

STATUTEN

Statuten van de vereniging ‘Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek’ gevestigd te Heemstede, na wijziging van de statuten, blijkens akte op 15 oktober 2008 verleden door mr E.H. Huisman, notaris te Heemstede.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De naam van de vereniging, oorspronkelijk opgericht op twaalf maart negentien-honderd zeven en veertig, luidt Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.
 2. De vereniging is gevestigd in Heemstede en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor het verleden, het heden en de toekomst van Heemstede en Bennebroek en omgeving en van het behoud van al die zaken, die van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke betekenis zijn.
 2. Zij kan die activiteiten ondernemen, die nodig of nuttig zijn om haar doel te dienen, waaronder het voeren van procedures, het indienen van beroeps- en bezwaarschriften, het deelnemen aan hoorzittingen en dergelijke in gevallen, waarin het bestuur dat nodig oordeelt om historische, esthetische, stedenbouwkundige of ruimtelijke belangen te verdedigen.

LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP

Artikel 3

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.
 2. Aanmelding om als lid of donateur toe te treden geschiedt bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
 3. Een erelid wordt op voordracht van het bestuur, hetzij op haar eigen initiatief, hetzij op initiatief van tenminste vijf leden benoemd door de algemene ledenvergadering wegens buitengewone aan de vereniging bewezen diensten. Zij hebben alle rechten van gewone leden, met uitzondering van het stemrecht en zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
 4. Donateurs zijn zij, die het bestuur hebben toegezegd de vereniging tot wederopzegging periodiek met een bepaald door het bestuur te bepalen minimum geldbedrag te willen steunen zonder echter als gewoon lid te willen toetreden.
 5. Het lidmaatschap eindigt door:
  • - opzegging door het lid, hetgeen, uitsluitend per een januari van enig jaar kan geschieden;
  • - overlijden van het lid,
  • - opzegging door het bestuur van de vereniging, wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren;
  • - ontzetting door het bestuur, wanneer het lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of deze op een onredelijke wijze benadeelt.

  Leden zijn verplicht tot betaling van de jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgestelde (minimum) contributie.

 6. Opzegging en ontzetting geschieden schriftelijk gemotiveerd door het bestuur.

Binnen een maand na de desbetreffende kennisgeving kan het betrokken lid beroep instellen bij de algemene ledenvergadering. Hangende het beroep is het lid geschorst.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, die door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging voor een termijn van vier jaar gekozen worden. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. De aftredende bestuursleden zijn meteen herkiesbaar, zij het voor ten hoogste twee keer. Ingeval van een vacature of bij aantrekken van een nieuw bestuurslid maakt het bestuur een voordracht op, die bij de oproeping tot de ledenvergadering wordt gevoegd.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en wordt mede vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Het bestuur is mits met goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd tot de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Een bestuurslid kan door het bestuur met opgaaf van redenen worden ontslagen. Het ontslagen lid kan binnen een maand na het desbetreffende bestuursbesluit bij de ledenvergadering beroep tegen het ontslag instellen.
 5. Onverminderd het in voorgaand lid 4 bepaalde kan de ledenvergadering te allen tijde op eigen initiatief een bestuurslid ontslaan.
 6. In geval van vacatures in het bestuur, vormen de overblijvend bestuursleden niettemin een wettig bestuur.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 5

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met eenendertig december van enig jaar.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 6

 1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt een ledenvergadering gehouden. Op die ledenvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af van het gevoerde beleid en beheer.
 2. De door de ledenvergadering verleende goedkeuring van de rekening en verantwoording dechargeert het bestuur, gehoord de bevindingen van de door de leden benoemde kascommissie.
 3. Verder wordt een ledenvergadering gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht of wanneer ten minste tien leden daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek bij het bestuur hebben ingediend.
 4. In het laatste geval is het bestuur verplicht om binnen een termijn van ten hoogste vier weken na het verzoek een ledenvergadering bijeen te roepen.
 5. Voldoet het bestuur niet binnen veertien dagen aan dit verzoek, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een ledenvergadering te beleggen.

OPROEPEN TOT VERGADERING

Artikel 7

Oproeping tot een ledenvergadering geschiedt door het bestuur ten minste veertien dagen voor de betreffende ledenvergadering aan de door de leden opgegeven adressen in het door het bestuur bijgehouden ledenregister. De oproeping bevat de vermelding van alle geagendeerde onderwerpen.

STEMMEN TIJDENS DE LEDENVERGADERING

Artikel 8

 1. Alle besluiten worden in de ledenvergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald.
 2. Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten vertegenwoordigen.
 3. Ieder lid kan ten hoogste twee stemmen uitbrengen.
 4. Als de stemmen staken, wordt het betrokken onderwerp verdaagd naar de eerstvolgende ledenvergadering. Staken de stemmen ook dan weer, dan beslist de stem van de voorzitter.
 5. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de ledenvergadering anders beslist.
 6. Als bij de verkiezing van personen niemand de vereiste meerderheid heeft verkregen, wordt er opnieuw gestemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaald hebben. Degene die dan de meeste stemmen behaalt is verkozen. Staken de stemmen, dan beslist het lot.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 9

 1. De inrichting en de werkzaamheden van de vereniging en de verplichtingen van de leden worden nader geregeld in een door de ledenvergadering vast te stellen reglement. Dit mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
 2. Vaststelling en wijziging van het reglement geschieden bij besluit van de ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

VOORLOPIGE VOORZIENING

Artikel 10

In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de wet niet voorzien, treft het bestuur een voorlopige voorziening, die in de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd.

INSTELLING COMMISSIES

Artikel 11

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 2 ten aanzien van de kascommissie, kan het bestuur commissies instellen voor de behartiging van speciale onderwerpen binnen de doelstelling van de vereniging.
 2. De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd uit de leden van de vereniging, zij het dat een minderheid uit de niet-leden kan bestaan.
 3. Het bestuur kan een commissie ook opheffen en de leden ontslaan.
 4. Het bestuur doet van de instelling en de opheffing van een commissie met redenen omkleed mededeling in de eerstvolgende ledenvergadering na het desbetreffende besluit.
 5. Het bestuur ziet er op toe, dat er – afhankelijk van het belang van het onderwerp en/of de duur van de beoogde periode van functioneren van de commissie – een daarop afgestemd reglement tot stand komt.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12

 1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.
 2. Voorstellen als bedoeld in lid 1, kunnen alleen in behandeling worden genomen, als zij in hun geheel in de oproeping voor de ledenvergadering zijn vermeld.
 3. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten te deponeren bij het handelsregister.

LIQUIDATIE

Artikel 13

Als de vereniging wordt ontbonden, beslist het bestuur over de bestemming van het vermogen en de bezittingen van de vereniging, die zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging, een en ander in overleg met daarvoor in aanmerking komende instanties, waaronder de Rijksarchivaris van Noord-Holland.

Naar boven