Karakterbehoud

Binnen de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek volgt de Commissie Karakterbehoud bouw- en ontwikkelingsplannen in Heemstede en Bennebroek. Hierover is er frequent contact met ambtenaren van de gemeente Heemstede en Bloemendaal, waaronder Bennebroek valt.

De Commissie Karakterbehoud komt periodiek bijeen. De leden van de commissie hebben een achtergrond als architectuurhistoricus, jurist of architect, of zijn als bouwcoördinator of aannemer betrokken geweest bij diverse projecten. Zij doen beleidsvoorstellen naar het bestuur van de HVHB en handelen vervolgens zaken – in nauw overleg met het bestuur – af.

De HVHB heeft in 2007 voor Heemstede en Bennebroek een Waardenkaart opgesteld (vroeger Ordekaart genoemd). Dit is een opsomming van alle rijks-, provinciale, gemeentelijke en HVHB-monumenten en beschrijving van belangrijke zones. Deze Waardenkaart kan dienen als richtlijn bij beleidsbeslissingen die te maken hebben met objecten op de kaart of de omgeving daarvan. De kaart is bedoeld als ‘groeikaart’ waar in de loop der tijd objecten aan toegevoegd kunnen worden of een hogere waardering kunnen krijgen.

De Waardenkaart is in september 2007 aangeboden aan de gemeentebesturen van Heemstede en (toenmalig) Bennebroek. Deze Waardenkaart vormt in eerste instantie het toetsingskader voor de Commissie Karakterbehoud, maar ook andere bouwactiviteiten en ontwikkelingsplannen worden nauwlettend gevolgd.

Klik hier voor de Waardenkaart.

Als u de HVHB melding wilt maken over een naar uw mening bedreigende bouwactiviteit of –ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met de Commissie Karakterbehoud door het invullen van het Formulier Melding bedreigd erfgoed.


Naar boven