HeerlijkHeden jaargang 2017 (171 t/m 174)

HeerlijkHeden 174 (najaar 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 174

Eikenrode brandt! Dat bericht ging 25 jaar geleden door Heemstede. In de nacht van 26 op 27 ok-tober 1992 brandde de monumentale villa Eikenrode op de hoek van Prinsenlaan en Herenweg af. De dag ervoor waren de krakers er door de Mobiele Eenheid uitgezet. De brand werd aangestoken, maar de daders zijn nooit gevonden.

Heemstede en Bennebroek hebben drie monumentale kerkorgels: het orgel van de Oude Kerk en de H. Bavo in Heemstede en dat van de Hervormde kerk in Bennebroek. Met hun rijk gedecoreer¬de front en grote orgelpijpen zijn ze een blikvanger in het kerkinterieur.

Lufverdus Köhler was begin vorige eeuw slager in Bennebroek, maar was ook actief in de politiek en het verenigingsleven. Hij werd aan de Rijksstraatweg opgevolgd door slager Spierenburg.

Johannes Nutges blijkt behalve ambachtsheer van Bennebroek (van 1761 tot zijn overlijden in 1777) ook tekenaar te zijn geweest van landschappen, huizen en stadsgezichten - veelal naar voorbeeld van zijn leermeester Cornelis Pronk.

De najaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek staat dit jaar in het teken van het nieuw te verschijnen boek Heemstede Vooruit! over de periode tussen 1890 en 1940 waarin Heemstede veranderde van een dorp van buitenplaatsen, blekerijen en bloembollen tot een moderne forensengemeente. De HVHB is er trots op wederom een bijzondere uitgave over Heemstede te kunnen presenteren.

In dit nummer van Heerlijkheden verder onder meer ook aandacht voor station Heemstede-Aerdenhout met prachtige onbekende foto’s van het oorspronkelijke interieur uit 1958.


HeerlijkHeden 173 (zomer 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 173

Binnenkort is het zover en heeft de HVHB een eigen werkplek en archiefruimte in het pomphuis naast de watertoren. De ruimte zal ook gebruikt worden om kleine tentoonstellingen en bijeenkomsten te houden. De deuren gaan, als het goed is, voor het eerst voor belangstellenden open op Open Monumentendag 9 september.

Over de libanonceder bij huize De Ceder op de Bronsteeweg doen veel verhalen de ronde. Hij zou geplant zijn door Carl Linnaeus of door de bekende tuinarchitect J.D. Zocher. Historisch onderzoek naar de plek waar de imposante boom staat, bracht verrassende feiten aan het licht.

Over de Indische buurten in maar liefst 61 steden en dorpen in Nederland wordt een boek gemaakt. Natuurlijk schreef de HVHB een bijdrage over de Indische buurt in Heemstede, te lezen in dit nummer. Vergelijk het huidige stratenplan eens met het herziene Uitbreidingsplan uit 1912.

Het grondgebied van de hofstede Croesbeek, vlak bij Woestduin op de grens van Heemstede en Vogelenzang, verbrokkelde door de aanleg van de Leidsevaart en later het spoor. Er resteert niets van. Ook het Bennebroekse muziekkorps Advendo is verdwenen maar daar is nog wél iets van over.

Voorbeelden van geslaagde restauraties zijn de toren van de St. Bavo aan de Herenweg en het Juffershuis bij Leyduin, hoewel bij het laatste eigenlijk sprake is van herbouw. In de verslagen met veel mooie kleurenfoto’s is te zien wat er tot stand gebracht is.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor de gemeenteraadsnotulen van Heemstede in de periode 1907-1990, die door een initiatief van de HVHB binnenkort digitaal beschikbaar en doorzoekbaar zijn op de website van het Noord-Hollands Archief.


HeerlijkHeden 172 (voorjaar 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 172

bijlage bij artikel ‘111 jaar kleindierenvereniging De Eendracht’

Begin 20ste eeuw regen de wasserijen langs de Blekersvaart zich nog in een lange rij aaneen. Achter deze voor Heemstede zo belangrijke bedrijfstak zit een kleurrijk verhaal over arbeidsintensief werk, vervoer van de was per vlet en paard en wagen, de teelt van bollen op de voormalige bleekvelden en niet te vergeten de stank van de putten en de vaart waar het vervuilde water op geloosd werd.

Een ander opmerkelijk industrieel bedrijf in Heemstede was de kamferstokerij die in de 18de eeuw gevestigd was op de buitenplaats Leeuw en Hooft. Ruwe kamfer werd hier gezuiverd en diende daarna als grondstof voor bijvoorbeeld kamferolie en kamferspiritus.

In 1906 werd in Heemstede Pluimveevereniging De Eendracht opgericht. De vereniging bestaat nog steeds en de leden wedijveren al sinds de oprichting met elkaar en met andere verenigingen in het fokken van het allerfraaiste kleindier.

Restaurant Landgoed Groenendaal viert dit jaar z’n eeuwfeest. Hein Uitendaal sr., kleinzoon van de eerste uitbater, heeft maar liefst vijftig jaar in het restaurant gewerkt.

In Bennebroek staan twee beelden die gemaakt zijn door Truus Loeff-van Someren Gréve. Deze beeldhouwster woonde van 1938 tot kort voor haar dood in 2001 in het schilderachtige huisje aan de Bennebroekerlaan dat bekendstaat als ‘het huisje van Loeff’.

René Dessing en Wim Dröge blikken vlak voor hun verhuizing terug op de elf jaar dat ze op Huis te Manpad gewoond hebben.

In dit nummer vindt u ook de kandidaten voor de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017.


HeerlijkHeden 171 (winter 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 171

Mevrouw Van Lennep die een helder glaasje duinwater drinkt en verzucht dat ze dat ook zo graag in Amsterdam zou willen. Dat is de bekende anekdote, maar de werkelijkheid is anders. Er blijkt een vergeten initiator van het Waterleiding Bedrijf (1852) te zijn die evenveel erkenning verdient als Jacob van Lennep.

Een jubileum dat groots gevierd gaat worden is tweehonderd jaar Hageveld. De huidige school heeft z’n wortels in Driehuis. Hillebrand de Lange blikt terug op de rijke geschiedenis waar Hageveld zo trots op is.

Nog een jubileum, maar dan honderd jaar, wordt het hele jaar gevierd door Restaurant Landgoed Groenendaal. We bekijken speciaal de jaren dertig en veertig van het Verversingshuis, zoals het restaurant toen bekend stond.

Het Oude Slot in Heemstede is in de loop der eeuwen talloze malen afgebeeld, maar nogal wat oude prenten en schilderijen bevatten elementen die historisch onjuist zijn. Bij het vergelijken van al die afbeeldingen is het motto: zoek de verschillen.

Moerbalken en kinderbinten, klezoren en korbelen, dat zijn geen woorden die we dagelijks gebruiken. Maar de restauratiearchitect van het Wapen van Heemstede legt het haarfijn uit. Hij was verrast dat er veel meer historische elementen bewaard zijn, dan vooraf verwacht was.

Met het Adresboek Heemstede-Bennebroek 1918-1919 dat onlangs ter veiling kwam hebben we een nieuwe schat aan informatie tot onze beschikking. We lichten Bennebroek eruit en geven de complete lijst van alle adressen, met naam en beroep van het hoofd van het huishouden. Een mooi beeld van het dorp dat in 1918 tegen de twaalfhonderd inwoners telde.

In dit nummer verder een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Erfgoedprijs 2017 en een voorlopig overzicht van de activiteiten van de HVHB in 2017.

Naar boven