Dossier N205-N206, Duinpolderweg

De provincies Noord- en Zuid-Holland en betrokken gemeenten, waaronder Bloemendaal en Hillegom, zijn het begin 2011 eens geworden over de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de bestaande N205 in de Haarlemmermeer en de N206 bij De Zilk, de Duinpolderweg. Gekozen is voor het noordelijk tracé op enkele honderden meters ten zuiden van Bennebroek. Het tracé doorsnijdt het bos van GGZ inGeest tussen de spoorlijn en de Haarlemmerstraat (N208). Het is een waardevol bos, dat samen met de bebouwing van inGeest en de in het bos gelegen begraafplaats een landschappelijk en cultuurhistorisch geheel vormt.

HVHB maakt zich ernstige zorgen

We maken ons als HVHB ernstige zorgen over de ontwikkelingen die nu plaatsvinden en waarbij waardevol cultureel erfgoed in Bennebroek aangetast zou kunnen worden. Deze zorg hebben we ook al op 18 maart 2011 uitgesproken naar de heer Remkes, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. Daarnaast heeft de HVHB in maart 2011 initiatief genomen om samen met de Stichting Ons Bloemendaal, de Vereniging Dorpsraad Vogelenzang en de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland een verzoek in te dienen bij de provincie Zuid-Holland, de voor de aanleg van de weg verantwoordelijke instantie, om de weg niet door of vlak langs het bos aan te leggen.

De tekst van deze brief staat hier.

De HVHB heeft over de nieuwe wegverbinding in zijn geheel nog geen standpunt ingenomen, enerzijds omdat nog veel gevolgen niet bekend zijn en anderzijds omdat door de weg, afgezien van het gedeeltelijk tot Bennebroek behorende bos, geen monumenten of andere waardevolle bebouwing in Heemstede en Bennebroek worden aangetast.Duidelijk is wel dat de nieuwe weg door het poldergebied en bollenland bij Bennebroek en Vogelenzang een grote aantasting van landschappelijke waarden enz. tot gevolg zal hebben.

Begraafplaats

Het geplande tracé doorsnijdt onder meer het bos van zorginstelling GGZ inGeest, maar ook een in het bos gelegen begraafplaats waarop sinds 1925 patiënten van 'Vogelenzang', zoals de instelling decennia lang heeft geheten, zijn begraven. Het grootste deel van de begraafplaats met bijna 700 honderd graven is medio jaren zeventig gesloten. Er is niet tot ruiming overgegaan, maar er is voor gekozen dat deel van de begraafplaats onzichtbaar te laten liggen door er een laag zand over te storten. Inmiddels heeft de natuur zich er ontwikkeld. Dit niet meer zichtbare deel van de begraafplaats is ongeveer achtmaal groter dan het nog in gebruik zijnde gedeelte en ligt ten zuiden ervan. Het zichtbare gedeelte bestaat uit 40 à 50 graven. In 2009 heeft er voor het laatst een begrafenis plaatsgevonden. Nog in leven zijnde partners van op de begraafplaats ter aarde bestelde personeelsleden van GGZ inGeest hebben het recht er eveneens begraven te worden.

Artikelen

In HeerlijkHeden 150 hebben we nogmaals over deze begraafplaats en het bos, de voormalige Lokhorsterduinen, gepubliceerd. Klik hier voor dit nummer.

Contactpersoon

Contactpersoon binnen de HVHB over de Wegverbinding N205-206 is Gerard Bettink, secretaris van de HVHB, secretaris@hv-hb.nl

Een site met veel informatie over de N205-206 is www.nietdoorhetbos.nl en www.duinpolderweg.nl

Naar boven