Karakterbehoud, najaar 2014

Heemstede

Cloosterweg 4-6

In het najaar van 2012 zijn plannen ontwikkeld voor sociale woningbouw aan de Cloosterweg, in de plaats van de snackbar en de winkel en bakkerij van Van Dijk en op het terrein op de hoek van de Molenwerfslaan.
Deze plannen konden door de economische situatie niet doorgaan. Het is niet bekend of er andere plannen ontwikkeld worden of dat men betere tijden afwacht. De HVHB zal de ontwikkelingen rond dit historische gebied nabij het Wilhelminaplein aandachtig blijven volgen.

Glipperweg 70

Voor dit 17de-eeuwse huisje is een sloopvergunning aangevraagd. Hoewel het huisje een rijksmonument is, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanwege de zeer slechte staat waarin het huisje verkeert, geen bezwaar tegen de sloop.
De eigenaar wil hier en op naastgelegen percelen nieuwe woningen in oude stijl laten bouwen.
De HVHB is er voorstander van dat dit pand, dat een van de oudste huizen van De Glip is, gerestaureerd wordt, wat bouwkundig zeker mogelijk is.

Havendreef, nieuwbouwplan

De door de projectontwikkelaar voorgestelde plannen zijn inmiddels definitief geworden. Over het algemeen ziet het plan er goed uit, met een lage bebouwing van woningen met twee bouwlagen, woningen van twee bouwlagen met een kap en een winkel voor dierenbenodigdheden. Op de hoek van het Heemsteeds Kanaal en de haven komt een smalle woontoren, met op de begane grond horeca en daarboven acht woonlagen met twee woningen per verdieping. Deze toren wordt circa dertig meter hoog.
De HVHB is geen voorstander van een dergelijke toren, maar accepteert het als noodzakelijk voor de ontwikkeling van dit gebied.

Heemsteeds Kanaal

De gemeente heeft plannen de kwakel over het Heemsteeds Kanaal te vervangen door een laagliggende, beweegbare brug. Hiervoor zijn vier voorontwerpen gemaakt, twee voor een ophaalbrug en twee voor een basculebrug.
De HVHB is geen voorstander van een ophaalbrug op die plaats, omdat dit type brug daar niet passend is. De voorkeur gaat uit naar het ontwerp D, een redelijk bescheiden brug waarbij het contragewicht in de leuning verwerkt is.

Herenweg 5, De Hartekamp

Op het terrein van de Hartekampgroep is onlangs begonnen met de bouw van de nieuwe paviljoens voor de clienten in het bos ten noorden van het hoofdgebouw. Deze bebouwing vervangt de daar gelegen gebouwen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Het zicht vanaf de Herenweg verandert niet, daar de nieuwbouw tamelijk ver van de Herenweg af staat en niet hoger wordt dan twee woonlagen. De sfeer van de historische landschappelijke aanleg blijft in de plannen behouden.
Het hoofdgebouw van de Hartekamp, dat lange tijd leeggestaan heeft, is inmiddels weer door de Hartekampgroep in gebruik genomen.

Herfstlaan, Algemene Begraafplaats

De HVHB maakt zich zorgen over het oudste deel van de Algemene Begraafplaats, dit is het gedeelte links van de hoofdingang aan de Herfstlaan. De in door J.D. Zocher in 1829 ontworpen begraafplaats, met een parkachtige uitstraling, verkeert in verwaarloosde staat. Veel grafmonumenten zijn beschadigd en de oorspronkelijke aanleg van het groen is verwilderd.
De HVHB stelt in overleg met een funerair deskundige een beleidsplan op voor dit oorspronkelijke deel van de begraafplaats. Dit plan zal aan de gemeente worden voorgelegd.

Manpadslaangebied

Een projectgroep, waar belanghebbenden en de HVHB aan deelnemen,is bezig met plannen voor de herinrichting van dit gebied tussen de Manpadslaan en de Rivierenbuurt.De landschapsarchitecten Karres & Brands hebben een advies opgesteld, waarmee de projectgroep verder gaat.
Het plan omvat een natuurgebied, waarin de ruimte voor volkstuinen behouden blijft, en een advies voorde locatie van een aantal woningen om de uitvoering financieel mogelijk te maken.
De HVHB is er voorstander van het gebied zo groen mogelijk te houden en de nieuwe bebouwing zo veel mogelijk bij de bestaande bebouwing van de Rivierenbuurt aan te laten sluiten en de Manpadslaan als landelijke weg voor de toekomst te behouden. Ook moet de visuele verbinding tussen de strandwal waar Groenendaal op ligt en de strandwal waar Leyduin op ligt behouden bljiven.
Binnenkort wordt het rapport van de projectgroep aan de gemeente aangeboden.

Manpadslaan, bollenschuur

De HVHB maakt zich ernstige zorgen over de in verval geraakt bollenschuur aan de Manpadslaan. Voorheen was deze schuur eigendom van Van Meeuwen. De schuur is een gemeentelijk monument en heeft architectuur¬historische waarde omdat het een zeldzaam geworden voorbeeld is van een kleine, vroeg 20ste-eeuwse houten bollenschuur. Door zijn oorspronkelijke functie heeft de schuur ook een cultuurhistorische waarde en het is een van de weinige schuren van de gehele bollenstreek die zich nog in originele staat bevindt.
Het monument raakt steeds verder in verval door achterstallig onderhoud. We beseffen dat het toekomstig gebruik van de schuur niet bekend is zolang de plannen voor de herinrichting van het Manpadslaangebiednog niet bekend zijn. Toch hebben we er bij de eigenaar, ParckManpad II BV, op aangedrongen de noodzakelijke maatregelen te nemen om verder verval te voorkomen.

Van Merlenlaan 2, De Meerlhorst

Villa De Meerlhorst, waar jaren lang kleine wooneenheden in gevestigd waren, is inmiddels leeg komen te staan. De eigenaar, een woningcorporatie, wil het pand verkopen, aangezien het voor verhuur niet meer aan de huidige eisen voor brandveiligheid voldoet en de bouwkundige staat van het 102 jaar oude gebouw slecht is. Een projectontwikkelaar wil de villa kopen, laten slopen en er een particulier zorgcentrum bouwen. De HVHB zou het ten zeerste betreuren als de Meerlhorst zou worden gesloopt. Het was de eerste villa aan de Van Merlenlaan en het pand heeft een belangrijke rol in de geschiedenis van Heemstede gespeeld. Het is betreurenswaardig dat de Meerlhorst terecht is gekomen in de staat waarin het nu verkeert. Zou er gesloopt worden, dan dient er op die locatie weer een pand komen dat in overeenstemming is met de villa-achtige allure van de Van Merlenlaan en de kop van de Vrijheidsdreef. Het thans voorliggende plan past in de ogen van de HVHB beslist niet: het nieuwe gebouw wordt te groot, te massaal en te overheersend voor zijn omgeving. Dit doet afbreuk aan het karakter van de mooiste laan van Heemstede.

Wilhelminaplein 4-6, Wapen van Heemstede

Voor deze panden is inmiddels door Stadsherstel Amsterdam de bouwvergunning aangevraagd voor de verbouwing van het pand en het splitsen in appartementen. Bij de restauratie zal het pand in de oorspronkelijke vorm teruggebracht worden, waarbij een aantal later aangebrachte aanbouwen aan de achterzijde gesloopt worden. De serre aan het Wilhelminaplein blijft bestaan.In een later stadium zullen nog twee appartementen op het achterterrein gebouwd worden.
Stadherstel Amsterdam heeft al veel, zeer ingrijpende restauraties aan panden uitgevoerd en de HVHB heeft er vertrouwen in dat deze werkzaamheden zorgvuldig uitgevoerd worden.
We hopen dat de gemeente na de verbouwing het plein opnieuw in gaat richten en het geheel een beter aanzien krijgt.


Bennebroek

Rijksstraatweg, GGZ-inGeest / Vogelenzang

Op het terrein van Landgoed Bennebroek, zoals het terrein van GGZ inGeest in de toekomst gaat heten, zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van woningen en appartementen. Hierbij zullen de gebouwen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw gesloopt worden. Op de vrijgekomen plaatsen komt en op enkele andere locaties komt nieuwbouw. De oorspronkelijke bebouwing uit de jaren twintig en dertig zal blijven bestaan.
De HVHB gaat akkoord met de plannen, mits deze passend zijn voor die locatie.
De laatste tijd is er niet veel meer vernomen over hetproject, maar we zullen de toekomstige ontwikkelingen blijven volgen.

St. Luciaklooster, Bennebroek

Voor het voormalige klooster zijn plannen ontwikkeld voor splitsing van het gebouw in wooneenheden, bestaande uit zeven wooneenheden van drie woonlagen, waarvoor het gebouw verticaal gesplitst zal worden. Voorts komen ervier appartementen op de begane grond en zes maisonnettes op de eerste en tweede verdieping.
De HVHB staat geheel achter de gepresenteerde plannen van de ontwikkelaar, waarbij het aanzien van het gebouw niet ingrijpend veranderd wordt.
De verkoop van de huizen gaat voorspoedig, dus we hebben er vertrouwen in dat spoedig met de verbouwing begonnen kan worden.

Автор статьи: AlexJJ, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 14:10 01.09.2014
E-mail*
Meer info
Что отправить?Статью целиком Анонс
 
Naar boven