HVHB Beleidsplan 2018-2021

Onze leden kijken graag naar het verleden, als bestuur moeten we ook naar de toekomst kijken.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling is de HVHB sinds 2014 verplicht om een beleidsplan te hebben. We hebben indertijd besloten om het beleidsplan iedere vier jaar opnieuw op te stellen, en dat te doen voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen. Zo proberen we zoveel als mogelijk cultureel erfgoed, karakterbehoud en versterking van monumenten(zorg) op de politieke agenda en in de partijprogramma’s te krijgen. Onze leden kunnen dit betrekken bij hun afweging op wie ze gaan stemmen op 21 maart 2018. Met ruim 1250 leden is de HVHB de grootste vereniging op cultureel gebied in Heemstede. Enkel sportverenigingen als HBC en MHC Alliance hebben een groter aantal leden. Monumenten – stenen en groene – bepalen in belangrijke mate het karakter van Heemstede en Bennebroek. We vinden dat de politiek daar veel meer rekening mee moet houden. Zeker nu er van buitenaf zo’n druk wordt gelegd om de woningvoorraad sterk te vergroten.

Daarom is er een nieuw Beleidsplan van de HVHB voor de periode 2018-2021.

Wat hebben we gedaan?

Bij het maken van het  eleidsplan heeft de HVHB ook geëvalueerd wat we in 2014-2017 hebben gedaan. Niet enkel al die exemplaren van HeerlijkHeden, onze Canon van Heemstede en Bennebroek, onze inventarisatie van monumenten uit de Wederopbouw, onze wekelijkse rubriek Winkeltjes in de Heemsteder. Of onze Erfgoedprijs, al die drukbezochte bijeenkomsten en excursies. Maar ook onze bemoeienis met de plaatselijke politiek, Slottuin, begraafplaats, Groenendaal, Meer en Bosch, Wilhelminaplein, Manpadslaangebied, terrein GGZinGeest/Vogelenzang…

 

En wat gaan we doen?

Met veel van die zaken gaan we vanzelfsprekend door. Ieder kwartaal ons onvolprezen tijdschrift HeerlijkHeden. Regelmatig excursies, bijeenkomsten en lezingen, ook in ons Pomphuis. Nieuwe publicaties. Veel inzet voor karakterbehoud en monumenten in de plaatselijke politiek. Maar we hebben ook nagedacht over extra prioriteiten.

Speerpunten 2018-2021

Voor de komende vier jaar heeft de HVHB negen speerpunten geformuleerd:

-          ons Pomphuis als centrale plek voor historie in en van Heemstede en Bennebroek.

-          handhaven en versterken van Manpadslaangebied en andere groene gebieden.

-          versterking van monumenten(besef) door monumenten herkenbaar te maken met nieuwe technieken en meer monumentenbezitters te betrekken bij de HVHB.

-          aandacht voor buitenplaatsen inclusief Groenendaal, zeker omdat er zoveel planvorming is rondom o.a. Hartekamp, GGZinGeest/Vogelenzang en Meer en Bosch. We willen dit ook meer in regionaal verband doen.

-          aandacht voor het cultureel erfgoed van de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan.

-          inventarisatie van al het religieus erfgoed in Heemstede en Bennebroek en in gesprek treden met de eigenaren hiervan.

-          intensivering van de samenwerking met gemeente, onderwijs en andere instellingen.

-          vergroten van de zichtbaarheid van de HVHB met nieuwe technieken (aanpassing van de website, narrowcasting, sociale media). We richten ons hierbij vooral op nieuwe doelgroepen als jongeren op de basisschool, bewoners in de leeftijdsklasse 35-55 jaar en nieuwe inwoners die komen wonen in ons mooie Heemstede en Bennebroek.

-          uitbreiding van het aantal vrijwilligers. De HVHB kan alleen fungeren door de belangeloze inzet van veel gemotiveerde vrijwilligers. Als we veel willen bereiken, hebben we ook veel medewerkers nodig. Zij houden de vereniging vitaal richting het 75-jarig jubileum in 2022.

U kunt het Beleidsplan 2014-2017 hier raadplegen: Beleidsplan 2014-2017

Het Beleidsplan voor 2018-2021 vindt u hier: Beleidsplan 2018-2021

Als u op- of aanmerkingen hebt op het Beleidsplan 2018-2021, ideeën of suggesties dan kunt u deze bij voorkeur via e-mail en uiterlijk tot 5 november 2017 indienen bij bestuurslid Marc de Bruijn via communicatie@hv-hb.nl

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 9 november 2017 wordt het Beleidsplan toegelicht en vastgesteld. Vervolgens gaan we met z’n allen werken aan uitvoering ervan. Monumenten en cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek verdienen de inzet en betrokkenheid van velen. Daarom is uw steun belangrijk, als lid en graag ook als vrijwilliger.

 

Klik hier voor de Statuten van de HVHB. Wilt u inzage in de KvK en jaarstukken, dan kunt u kijken onder het kopje 'Wie we zijn'.

Naar boven