Jaarverslag en jaarstukken 2011

Hieronder vindt u

  • het Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de HVHB van 19 mei 2011
  • het Jaarverslag 2011 van de HVHB
  • het Financieel verslag 2011

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de HVHB van 19 mei 2011

1. Opening door voorzitter Jaap Verschoor

Ongeveer 130 aanwezige leden en belangstellenden worden door de voorzitter welkom geheten.

Na de vergadering zal eerste het voormalige postkantoor aan de Binnenweg van alle kanten worden belicht en vervolgens krijgen we een beeld voorgeschoteld van de Stoom- Wasch & Strijkinrichting Peeperkorn aan de Blekersvaart in de eerste jaren van de vorige eeuw. Daarna gaan we weer terug naar de Binnenweg en de Raadhuisstraat en zien we een videofilm, waarin leerlingen van Hageveld hun kijk op het winkelgebied hebben vastgelegd.


2. Mededelingen van het bestuur

Na heel veel jaren van onschatbare waarde te zijn geweest zal Hans Krol de Redactiecommissie van HeerlijkHeden verlaten. Anja Kroon neemt de opengevallen plaats in. Hans blijft gelukkig beschikbaar voor de beantwoording van vragen over de historie van Heemstede en Bennebroek.

Hoewel Hans Krol niet aanwezig kon zijn bedankten de aanwezigen hem toch met een luid applaus voor al zijn werkzaamheden voor HeerlijkHeden.

De Commissie Karakterbehoud is onlangs versterkt door het toetreden van Daan Kerkvliet en Hans Luiten.


3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2010.

Geen van de leden heeft een opmerking over het verslag van de ledenvergadering van 20 mei 2011. Het verslag, dat is opgenomen in HeerlijkHeden 145 en is te lezen op www.hv-hb.nl, wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Vaststelling van het jaarverslag over 2010

Het jaarverslag, dat te vinden is in HeerlijkHeden 144 en op www.hv-hb.nl, geeft de voorzitter aanleiding bij enkele punten uit 2010 stil te staan.

Veel tijd en energie is gestoken in het boek over de Binnenweg en de Raadhuisstraat. In 2011 komt er geen boek, maar een speciale uitgave van het honderd en vijftigste exemplaar van HeerlijkHeden, met als thema Onbekend Heemstede en Bennebroek. Nummer 150 is aanleiding HeerlijkHeden uit te gaan brengen in kleurendruk en op A4-formaat.

In 2011 wordt ook de website van de HVHB volledig vernieuwd. Op de nieuwe site kunnen oude nummers van HeerlijkHeden tot vier jaar geleden worden ingezien. Er komt een zoeksysteem waarmee publicaties in HeerlijkHeden over een bepaald onderwerp kunnen worden gevonden. De site zal een overzicht geven van alle monumenten in Heemstede en Bennebroek. Naast HeerlijkHeden zal het bestuur de site in toenemende mate gebruiken om de leden van informatie te voorzien.

De nieuwe vormgeving van HeerlijkHeden en het bouwen en onderhouden van de nieuwe website kosten meer geld dan voor HeerlijkHeden in de huidige vorm en voor de bestaande site wordt uitgegeven. Desondanks is een contributieverhoging nu nog niet nodig, maar waarschijnlijk wel per 1 januari 2013. Het bestuur zal het zeer op prijs stellen als leden nu al wat meer betalen dan de huidige 18 euro contributie per jaar.

De HVHB blijft zich onverminderd inzetten voor het behoud van monumenten en overige uit historisch, cultureel en/of architectonisch waardevolle bouwwerken in Heemstede en Bennebroek.

In Bennebroek is onrust ontstaan over de mogelijke aanleg van een nieuwe weg langs de zuidrand van het dorp en door het bij de zorginstelling InGeest behorende bos. De HVHB is tegen een doorsnijding van het bos, dat samen met de monumentale bebouwing van de instelling, het vroegere "Vogelenzang" en de in het bos gelegen begraafplaats een cultureel-historisch ensemble vormt. Samen met de Stichting Ons Bloemendaal, de vereniging Dorpsraad Vogelenzang en de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland heeft de HVHB aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland verzocht de weg niet door of vlak langs het bos aan te leggen. Als alternatief is een verlenging van de de N207 tussen Hillegom en Lisse door naar de N206 voorgesteld.

Het jaarverslag 2010 geeft de aanwezige leden geen aanleiding tot vragen en wordt ongewijzigd vastgesteld.


5. Verslag van de kascommissie over de jaarcijfers van 2010

De kascommissie heeft op 12 april 2011 de kas gecontroleerd en de balans en jaarrekening 2010 doorgenomen. Vragen zijn door de penningmeester op bevredigende wijze beantwoord. De presentatie was helder en volledig en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester, decharge te verlenen. De vergadering stemt daar met applaus mee in.


6. Vaststelling van de jaarcijfers over 2010 en de begroting voor 2011.

Zowel het financieel verslag als de begroting voor 2011, beiden te vinden in HeerlijkHeden 148 en op www.hv-hb.nl geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en worden vastgesteld.


7. Benoeming nieuwe kascommissie

Marina Horman treedt af als lid van de kascommissie. De vergadering dankt haar met applaus voor haar inzet. De heer Leo Zwarter heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in de kascommissie. Zijn benoeming wordt bevestigd door applaus van de vergadering.

Het bestuur hoopt dat een van de leden zich wil aanmelden als reservelid van de kascommissie en over een jaar Alexander Koopman als lid van de commissie wil opvolgen.


8. Verkiezing twee bestuursleden

Twee bestuursleden, Jaap Verschoor (voorzitter) en Marloes van Buuren (redactie) zijn aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Onder luid applaus stemt de vergadering unaniem in met hun herbenoeming.


9. Rondvraag

De heer de Wit is ongerust over de toekomst van de bibliotheek. De gemeente heeft een verplaatsing van de bibliotheek voorzien naar een nieuwbouwcomplex bij de Heemsteedse haven. Wat gebeurt er vervolgens met het gebouw aan de Dreef, waarin de bibliotheek nu gevestigd is? Het is een voor Heemstede karakteristiek gebouw met elementen uit de Amsterdamse school.

De HVHB zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en als deze bedreigend zijn voor het behoud van het gebouw in zijn huidige vorm, trachten deze te voorkomen of te wijzigen.

De heer Visser wil graag meewerken aan het tot stand komen van het blad HeerlijkHeden.

In HeerlijkHeden 148 is enkele malen als standpunt van de HVHB genoemd: niet voor, niet tegen, maar liever niet. Moet de HVHB niet krachtiger stelling nemen?

Voorzitter Jaap Verschoor reageert aan de hand van enkele voorbeelden. De gemeente Heemstede voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar een rouwcentrum op de begraafplaats aan de Herfstlaan. De HVHB heeft zich niet principieel tegen de komst van een rouwcentrum uitgesproken, maar heeft er met succes voor gepleit dat nieuwbouw op enige afstand van de bestaande ingangspartij en aula (gemeentelijke monumenten) plaats zal vinden.

Het terrein tussen de Eikenlaan en de Binnenweg, waar de VOMAR een supermarkt wil vestigen, heeft geen historische waarde, met als gevolg dat de HVHB, hoewel niet blij met grootschalige nieuwbouw, zich niet heeft verzet.

Het bestuur van de HVHB heeft onlangs besloten actiever te reageren op grote bouwprojecten, ook als geen monumenten in het geding zijn. Dat had bijvoorbeeld gekund voor het nieuwbouwplan bij de haven.

Een van de leden vraagt of de HVHB bij het gemeentebestuur kan aandringen op een oplossing voor het vastlopend verkeer. Dit echter een terrein waarop de HVHB niet actief is.

Na de sluiting van de ledenvergadering worden twee interessante voordrachten gehouden. De architectuurhistoricus dr. Wim de Wagt laat ons bekende en vooral onbekende kanten zien van het voormalige postkantoor aan de Binnenweg en Co Peeperkorn voert ons aan de hand van prachtige foto's terug naar wasserij Peeperkorn in de eerste decennia van de vorige eeuw.

Als sluitstuk van de bijeenkomst is een door een vijftal leerlingen van Hageveld, in het kader van hun maatschappelijke stage, gemaakte videofilm over de Binnenweg en de Raadhuisstraat vertoond. Verrassend te zien hoe jongeren naar een winkelgebied kijken. De leerlingen waren overigens ook onontbeerlijk om al de benodigde apparatuur op de juiste manier aan het werk te krijgen.

Na afloop is door heel veel leden onder het genot van een hapje en een drankje, zoals de onvolprezen HVHB-wijnen, nog lang nagepraat.

Gerard Bettink - secretaris

Jaarverslag 2011 van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

De HVHB is opgericht in 1947 en bestaat in 2012 dus 65 jaar. In 1973 verscheen, als voorbode van ons kwartaalblad HeerlijkHeden, de eerste nieuwsbrief. Van een gestencild blaadje van 4 pagina’s is het blad uitgegroeid tot het nummer 150, dat in het najaar van 2011 is verschenen. Dit jubileumnummer werd een prachtig, bijna 100 pagina’s dik blad op A4-formaat en in kleurendruk. Binnen enkele weken was de volledige oplage uitverkocht. Vanaf nummer 150 wordt HeerlijkHeden voortaan altijd op A4-formaat en in kleur gedrukt. Een belangrijke doelstelling van de vereniging: het geven van informatie over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek en aandacht vragen voor bijzondere panden met een monumentale of karakteristieke status is op dit grotere formaat en met kleurendruk nog beter mogelijk. Bovendien denken we op deze manier (én door de losse verkoop in de boekhandel) ook een bredere lezersgroep aan te trekken.

Na de vernieuwing van HeerlijkHeden in 2011 en de geheel vernieuwde website in 2012, is een volgend doel waar de vereniging aan werkt het uitbrengen van een boek over Groenendaal in 2013. In dat jaar is het 100 jaar geleden dat de gemeente Heemstede besloot Groenendaal aan te kopen en in te richten als wandelbos.


1. Bestuur en commissies

In de samenstelling van het bestuur is in 2011 geen verandering gekomen. Marloes van Buuren en Jaap Verschoor zijn tijdens voorjaarsbijeenkomst respectievelijk herbenoemd als bestuurslid en als voorzitter. Ons zeer gewaardeerde erelid Hans Krol heef tafscheid genomen van de redactiecommissie.Anja Kroon en Ellen Kerkvliet zijn tot deze commissie toegetreden. De commissie karakterbehoud is versterkt met de komst van Hans Luiten en Daan Kerkvliet. Eveline van Bemmel is teruggetreden uit de evenementencommissie en opgevolgd door Joke Dondorp.

Theo Out heeft zich in 2011 ontwikkeld tot de hoffotograaf van de vereniging en vormt samen met bestuurslid Marc de Bruijn en webmaster Alexander Koopman de aanzet voor de nieuwe commissie communicatie. Een commissie die voor het beheer van de nieuwe website versterking zoekt.

Een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in HeerlijkHeden en op www.hv-hb.nl.


2. Activiteiten voor de leden

Bijeenkomsten

Tijdens de druk bezochte voorjaarsbijeenkomst, er waren wel 130 leden en belangstellenden in deBurgerzaal van het Heemsteedse raadhuis, heeft architectuur historicusWim de Wagt een uitgebreide lezing gehouden over de waardevolle wederopbouw architectuur van het voormalige postkantoor op Binnenweg 160 te Heemstede. Co Peeperkorn maakte de aanwezigen met talrijke afbeeldingen uit het familiearchief deelgenoot van de geschiedenis van de voormalige stoomwasserij Peeperkorn langs de Blekersvaart. Verrassend was de videofilm over de Binnenweg en de Raadhuisstraat die vijf leerlingen van het Atheneum College Hageveld in het kader van een maatschappelijke stage onder begeleiding van de HVHB hebben gemaakt. Erfgoed Nederland heeft deze stage benoemd tot ‘best practice’, voorbeeld voor andere verenigingen.

De najaarsbijeenkomst heeft zoals gebruikelijk plaatsgevonden in het Trefpunt in Bennebroek. Ook hier gaven ongeveer 130 leden blijk van hun belangstelling.Cees van Haasteren hield een inleiding over de geschiedenis van de Heemsteedse brandweer. De plaatjes van diverse branden werden door vele aanwezigen herkend. Marga van de Wel voerde ons aan de hand van foto’s uit een album van freule Willink terug naar het Bennebroek van begin jaren veertig. Het leven en werk van minister en dominee Talma, grondlegger van de sociale wetgeving en gedurende zijn laatste levensjaren dominee te Bennebroek, werd belicht door Lammert de Hoop.

Behalve een steeds groeiend aantal belangstellenden ziet het bestuur met genoegen dat na afloop van de bijeenkomsten steeds meer gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om, onder het genot van een drankje en een hapje, nog wat na te praten met anderen, die ook een warm hart hebben voor het culturele erfgoed in Heemstede en Bennebroek.

Excursies

De excursies in de nabije omgeving van Heemstede en Bennebroek trekken een wisselend aantal deelnemers. Voor de wandeling door de Jansstraat en omgeving was het opsplitsen in twee groepen noodzakelijk. De belangstelling voor het NZH-Vervoermuseum, de Doopsgezinde kerk en het museum radio Stiphout was minder groot, maar ook deze excursies werden door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Evenals in voorgaande jaren is de HVHB ook in 2011 betrokken geweest bij de organisatie van de Open Monumentendag. Hiervoor was ruime belangstelling, met name voor de molen van Höcker aan de Glipperdreef en het gebouw van De Bulb aan de Leidsevaart.

HeerlijkHeden

Heel veel tijd en energie is gestopt in de voorbereiding van het honderdvijftigste nummer van HeerlijkHeden, op A4-formaat, dubbeldik en in kleur. Maar daarnaast verschenen er ook gewoon drie‘normale’ nummers, al even lezenswaardig.

Website

Na meer dan tien jaar is de website van de HVHB www.hv-hb.nl aan vervanging toe. In 2011 is hard gewerkt aan de bouw van een geheel nieuwe website.

In het voorjaar van 2012 zal die nieuwe site in gebruik worden genomen.


3. Monumenten

De afgelopen jaren heeft de HVHB zich, vaak met succes, sterk gemaakt voor het op monumentenlijsten plaatsen van bouwwerken die van historisch,architectonisch of cultureel belang zijn. Dat lukt helaas niet altijd, zoals met het voormalige postkantoor, Binnenweg 160. De uitgebreide waardestelling die de HVHB door de architectuurhistoricus Wim de Wagt heeft laten opstellen, heeft weliswaar het college van Burgemeester en Wethouders overtuigd, maar niet de gemeenteraad. Het gevolg is dat het gebouw vooralsnog onbeschermd blijft.

De gemeente Heemstede is in 2011, naar aanleiding vaneen plan van de VOMAR om een supermarkt te bouwen op het binnenterrein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan, een onderzoek gestart naar de behoefte in Heemstede aan uitbreiding van het aantal vierkante meters supermarkt. De bouw van een nieuwe supermarkt ten koste van het postkantoor – de alternatieve locatie – zal zeker op verzet van de HVHB stuiten.

Het plan Havendreef van de gemeente Heemstede, dat voorziet in nieuwbouw op de plaats van het oude Zilveren Kruisgebouw aan de haven, is door de HVHB in 2011 met argusogen gevolgd. Met de hoogte van een van de nieuwe gebouwen kan de HVHB zich niet verenigen. Hetzelfde geldt voor enkele onderdelen van het plan van de gemeente Bloemendaal voor de oude kern van Bennebroek rond het voormalige Luciaklooster.

Een ander gemeentelijk plan, dat ook weer in een hoog bouwwerk voorziet, is het plan De Slottuin op het terrein van het voormalige Nova-college aan de Lelylaan te Heemstede. Eind 2011 heeft de HVHB een zienswijze (bezwaar) ingediend tegen het planologisch mogelijk maken van hoge bouwwerken langs de Cruquiusweg.

Grote zorgen maakt de HVHB zich over het in zeventiende eeuw gebouwde rijksmonument Glipperweg 70, dat in een zeer slechte staat verkeert. De eigenaren willen slopen en herbouwen in dezelfde stijl. De HVHB is tegen sloop en heeft de Erfgoedvereniging Heemschut erbij betrokken, hetgeen heeft geleid tot een bouwkundig rapport, waaruit blijkt dat restauratie nog mogelijk is en niet veel meer hoeft te kosten dan herbouw. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zal een uitspraak moeten doen over sloop of restauratie.

In 2011 heeft de HVHB met de gemeente Heemstede, de uitvaartonderneming Dunweg en omwonenden overleg gevoerd over de eventuele bouw van een uitvaartcentrum bij de ingang van de begraafplaats aan de Herfstlaan. Aan de voorwaarde van de HVHB dat de op de gemeentelijke monumentenlijst staande ingangspartij, bestaande uit de aula, de portierswoning en het kantoor, niet mag worden aangetast, wordt door het voorliggende bouwplan tegemoet gekomen. In december2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen ten gunste van de nieuwbouw van een uitvaartcentrum.

Het plan van de provincies Noord- en Zuid-Holland en een aantal gemeenten om een nieuwe weg aan te leggen tussen de bestaande N205 in de Haarlemmermeer en de bestaande N206 bij De Zilk is voor de HVHB aanleiding geweest om, mede namens enkele andere organisaties, aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland te vragen geen weg door het waardevolle bos van GGZ inGeest te Bennebroek/Hillegom te laten lopen. Vooralsnog lijkt financiering van het plan een groot probleem te zijn.


4. Overige activiteiten

Met de gemeente Bloemendaal en de stichting Ons Bloemendaal en uiteraard de gemeente Heemstede is in 2011 over bovenstaande en andere onderwerpen overleg gevoerd.

Vragen van organisaties en particulieren over de historie van Heemstede en Bennebroek zijn beantwoord.

Omdat in 2011 de aandacht zich voor een groot deel heeft gericht op HeerlijkHeden150 en de vernieuwing van de website, is er in 2011 nog geen begin gemaakt met het schrijven van een canon over Heemstede en Bennebroek en evenmin met het ordenen van het archief ter voorbereiding van overdracht aan het Noord-Hollands Archief.


5. Financiële situatie

Het financieel verslag maakt duidelijk dat de vereniging, die geen subsidie ontvangt en in 2011 extra kosten heeft moeten maken voor HeerlijkHeden150 en de bouw van de nieuwe website, financieel gezond is.

Het ledental is met bijna duizend leden iets hoger dan het aantal in de voorgaande jaren. Zeker nu het kwartaalblad HeerlijkHeden een kwaliteitssprong heeft gemaakt, is er alle reden belangstellende vrienden en bekenden aan te sporen om lid te worden van de HVHB.

Ten slotte bedankt het bestuur ook op deze plaats alle vrijwilligers die zich in 2011 voor de HVHB hebben ingezet. Zonder hen zou het vele werk dat in2011 verricht is, niet zijn gedaan.

Gerard Bettink, secretaris

Jaarcijfers 2011 inclusief toelichting, begroting 2012

Financieel verslag 2011 en begroting 2012, klik hier.

Naar boven