Jaarverslag en jaarstukken 2010

JAARVERSLAG 2010

VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK

Op 11 september 2010 verscheen, gelijktijdig met de feestelijke opening van de gereconstrueerde Binnenweg, het door de HVHB in eigen beheer uitgegeven boek Binnenweg & Raadhuisstraat. Het boek is alom zeer geprezen en er zijn meer dan duizend exemplaren van verkocht. Met de uitgave van dit boek voldoet de HVHB aan twee belangrijke doelstellingen van de vereniging: het geven van informatie aan leden en niet-leden over de geschiedenis van Heemstede, en het beschrijven van en aandacht vragen voor bijzondere panden met een monumentale of karakteristieke status.

In 2013, om precies te zijn op 27 maart, is het honderd jaar geleden dat de gemeente Heemstede besloot het landgoed Groenendaal aan te kopen en in te richten als wandelbos. De HVHB is met de gemeente in contact getreden over de viering van het jubileum en over de voorgenomen aan het jubileum gekoppelde uitgave door de vereniging van een boek over Groenendaal (in lijn met het Binnenwegboek). Ook dit sluit weer aan bij de doelstellingenvan de vereniging.

1. Bestuur en commissies

Tijdens de voorjaarsvergadering is Marc de Bruijn herbenoemd als bestuurslid. Na zes jaar trouwe dienst is afscheid genomen Ad van Unnik. Als opvolger is Gerard Bettink benoemd tot secretaris van de vereniging.

Ton Bruseker is tijdens de najaarsvergadering herbenoemd als penningmeester. Marcel Maassen is teruggetreden als lid van de commissie karakterbehoud. In de redactiecommissie van HeerlijkHeden en in de evenementencommissie hebben zich in 2010 geen personele wijzigingen voorgedaan.

Een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in HeerlijkHeden en op de site www.hv-hb.nl.

2. Activiteiten voor de leden

Bijeenkomsten

Saskia Bloemen van Landschap Noord-Holland heeft tijdens de drukbezochte voorjaarsbijeenkomst een lezing gehouden over de geschiedenis en de herinrichting van de Overplaats van De Hartekamp. De verzameling historische voorwerpen van de vereniging werd o.a. uitgebreid met het vaandel van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB).De overdracht vond plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst.

Traditiegetrouw vond de najaarsbijeenkomst plaats in Het Trefpunt in Bennebroek. Anja Kroon hield voor zo’nnegentig leden van de HVHB een interessante voordracht over de blauwselfabriek die van circa 1700 tot circa 1850 heeft gefunctioneerd aan de Swartsenburgerlaan op de grens van Heemstede en Bennebroek. Vervolgens was Hans Krol aan de beurt, die aan de hand van voorwerpen uit het rijke archief van de HVHB talloze verhalen over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek wist op te diepen.

Tot ons genoegen neemt het aantal aanwezigen bij onze bijeenkomsten toe en wordt door velen gebruik gemaakt van de nazit onder het genot van een drankje en hapje.

Excursies

Net als in 2009 zijn in 2010 excursies georganiseerd in de nabije omgeving van Heemstede en Bennebroek. Zo werd het voormalige dorp Schoten bezochten was er een excursie naar het oude centrum van Bloemendaal in en rond de dorpskerk. Voor de excursie naar het in 2008-2009 gerestaureerde Paviljoen Welgelegen, het huidige provinciehuis, was de belangstelling dermate groot dat gelijktijdig twee groepen van HVHB-leden werden rondgeleid.

Zoals ieder jaar is de HVHB ook in 2010 betrokken geweest bij de organisatie van de Open Monumentendag.

HeerlijkHeden

Jaar na jaar lukt het telkens weer voor het kwartaalblad HeerlijkHeden nieuwe onderwerpen te vinden over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. In het najaar van 2011 zal het 150e exemplaar van HeerlijkHeden verschijnen. Het wordt een speciale uitgave. De voorbereiding is reeds in 2010 gestart.

Website

In dit digitale tijdperk wordt de site www.hv-hb.nl in toenemende mate geraadpleegd, met name door niet-leden. De leden worden in hun informatiebehoefte vooral bediend via HeerlijkHeden. De oude site is na tien jaar aan vervanging toe. De voorbereiding van de bouw van een geheel vernieuwde website is in 2010 gestart.

3. Monumenten

Een belangrijke doelstelling van de vereniging is het behoud van het historische karakter van Heemstede en Bennebroek. De afgelopen jaren heeft de HVHB zich met succes sterk gemaakt om bouwwerken, die van historisch, architectonisch of cultureel belang zijn op monumentenlijsten te plaatsen. De kans op afbraak of ingrijpende verandering wordt door het verkrijgen van de monumentenstatus sterk verkleind.

Eind 2010 heeft de gemeente Bloemendaal voorlopig 12 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Na een procedure (indienen zienswijzen) kan deze uitbreiding van de lijst definitief worden.

Aan de al behoorlijk lange lijst van Heemsteedse gemeentelijke monumenten is in 2010 het Lorentz De Haaslaboratorium op het terrein van Meer en Bosch toegevoegd. De HVHB is teleurgesteld dat het voormalige postkantoor van Heemstede, Binnenweg 160, niet op lijst is geplaatst en heeft de gemeente verzocht dat alsnog te doen. Ter onderbouwing van het verzoek is in opdracht van de vereniging door de architectuurhistoricus Wim de Wagt een uitgebreide waardestelling van het postkantoor opgesteld. Hierin worden de architectonische en cultuurhistorische betekenis van het gebouw beschreven. Het Cuypersgenootschap heeft het verzoek van de HVHB ondersteund, evenals de Bond Heemschut, die bovendien ook zelf de gemeente heeft verzocht het voormalige postkantoor op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Eind 2010 had de gemeente Heemstede nog niet gereageerd.

De gemeente Heemstede en Dunweg Uitvaartzorg zijn gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een uitvaartcentrum op de begraafplaats aan de Herfstlaan. Met belanghebbenden, waaronder de HVHB, wordt overleg gevoerd. De begraafplaats is in zijn geheel als monument aangewezen. De HVHB ziet liever geen nieuw uitvaartcentrum op de begraafplaats, maar als er toch gebouwd wordt moet dat zonder aantasting van het zicht op de bestaande aula en omliggende bouwwerken gebeuren.

Het plan voor een grote supermarkt tussen de Binnenweg en de Eikenlaan wordt door de HVHB met argusogen gevolgd. Ook hiervoor geldt vooralsnog: niet voor, niet tegen, maar liever niet.

De gemeente heeft de plannen voor het opknappen van het Wilhelminaplein in de ijskast gezet voor zolang het nog onduidelijk is wat er met de Pandahof gaat gebeuren. De klankbordgroep, waar de HVHB zitting in had en die meedacht over de inrichting van het plein, is hiermee op non actief gesteld.

4. Erfgoedproject basisonderwijs

In 2007 startte de HVHB in samenwerking met een aantal Heemsteedse scholen met onderwijsprojecten voor basisscholen. Na ‘Wonen, werken en winkelen aan de Binnenweg’,'Adriaan Pauw' en 'Huis te Manpad' is in november 2010 het project 'Blekersvaart en ander water in Heemstede' gepresenteerd. Het geeft de leerlingen van groep 6 inzicht in de voor Heemstede belangrijke geschiedenis van de blekerijen en wasserijen en bestaat uit een video, een wandeling met opdrachten langs de Blekersvaart, museumbezoek en een leskist. Alle materialen van dit project zijn te vinden op de site van de HVHB.

5. Overige activiteiten

Er is intensief contact tussen de HVHB en de gemeenten. Met de gemeente Bloemendaal en de stichting Ons Bloemendaal is overleg gevoerd over gemeentelijke monumenten in Bennebroek.

De uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst, het eventuele rouwcentrum aan de Herfstlaan, de herziening van bestemmingsplannen, de uitgave van het boek over de Binnenweg en de Raadhuisstraat in combinatie met de opening van de gereconstrueerde Binnenweg, het erfgoedproject Basisonderwijs, Groenendaal 2013 enz. zijn onderwerp van overleg geweest met de gemeente Heemstede. Ook hier toont de HVHB zich als een zeer actieve belangengroepering.

Net als in andere jaren is ook in 2010 antwoord gegeven op tientallenvragen van organisaties en particulieren over de historie van Heemstede en Bennebroek.

Verder is een begin gemaakt met het opnieuw ordenen van het archief en het overhevelen van materiaal naar het Noord-Hollands Archief. Een taak die nog lang niet voltooid is, maar die van groot belang is voor het juiste beheer van het rijke verenigingsarchief. We zijn blij dat de leden van de vereniging en ook anderen regelmatig aan ons denken als ze iets bijzonders hebben uit het verleden van Heemstede en Bennebroek.

6. Financiële situatie

Zoals blijkt uit het financieel verslag heeft de HVHB een gezonde financiële basis, door een prudent beleid, lage overhead, sterk letten op de kosten, een aantal incidentele baten en legaten en de belangeloze inzet van veel vrijwilligers. Hierdoor kon het wegvallen van de gemeentelijke subsidie opgevangen worden.

Met een kleine duizend leden is het ledenaantal van de HVHB al jaren stabiel. De beste manier om het ledenaantal op peil te houden is mond tot mondreclame. We roepen alle leden dan ook op actief mee te werken aan uitbreiding van het ledenaantal.. Daarnaast willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de HVHB en onze leden voor hun steun. Heemstede en Bennebroek zijn het waard.

Gerard Bettink - secretaris HVHB

FINANCIEEL VERSLAG 2010

BALANS
Ultimo 2010 2009 2008 Ultimo 2010 2009 2008
Liquide middelen 39 652,95 35 156,85 21 105,14 Te betalen 191,93 380,50 85,32
Te ontvangen 595,00 466,50 832,50 Vooruit ontvangen 262,00 176,00 340,00
Vooruit betaald 136,55 0,00 0,00 Reserve scholenproj. 4 511,64 5 043,09 4 223,56
Reserve boekenfonds 6 260,12 5 502,00 0,00
Voorzieningen 19 672,95 15 500,00 8 500,00
Vermogen 9 485,86 9 021,76 8 788,76
Totaal 40 384,50 35 623,35 21 937,64 Totaal 40 384,50 35 623,35 21 937,64
RESULTATENREKENING
Lasten 2010 2009 2008 Baten 2010 2009 2008
Algemene kosten 2 911,28 2 574,20 4 080,70 Contributies 20 143,30 19 871,30 19 943,00
HeerlijkHeden 12 929,33 14 778,26 14 239,02 Verkoopopbrengsten 354,10 2 123,65 874,00
Activiteiten 1 098,04 1 318,25 1 283,29 Rente 739,20 342,54 248,56
HVHB-uitgaven 0,00 1 000,00 0,00 Subsidie Heemstede 0,00 1 728,00 1 438,00
Jubileumviering 0,00 0,00 0,00 Legaat 0,00 3 000,00 0,00
Jaarpremie 0,00 2 218,19 1 123,54 Overige baten 1 166,15 2 056,41 1 480,39
Voorzieningen 5 000,00 7 000,00 3 000,00
Voordelig resultaat 464,10 233,00 257,40
Totaal 22 402,75 29 121,90 23 983,95 Totaal 22 402,75 29 121,90 23 983,95
BEGROTING 2010
Lasten 2010 2009 2008 Baten 2010 2009 2008
Algemene kosten 4 200,00 4 700,00 4 700,00 Contributies 19 000,00 19 400,00 19 000,00
HeerlijkHeden 15 800,00 16 800,00 16 000,00 Verkoopopbrengsten 300,00 400,00 600,00
Activiteiten 1 500,00 1 500,00 1 100,00 Rente 700,00 300,00 300,00
Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 Subsidie Heemstede 0,00 1 600,00 1 400,00
Overige baten 1 000,00 800,00 0,00
Nadelig resultaat 500,00 500,00 500,00
Totaal 21 500,00 23 000,00 21 800,00 Totaal 21 500,00 23 000,00 21 800,00

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2011

Lasten 2011 2010 Baten 2011 2010
Bestuurskosten 3 500 3 500 Contributies 18 600 19 000
ICT 500 500 Verkoopopbrengsten 500 300
Archief 200 200 Rente 500 700
HeerlijkHeden Prod. 12 800 12 800 Subsidie Heemstede 0 0
HeerlijkHeden Verz. 3 000 3 000 Advertentieopbrengst 1 400 1 000
Aktiviteiten 1 500 1 500 Nadelig resultaat 500 500
Totaal 21 500 21 500 Totaal 21 500 21 500
Naar boven