Jaarverslag en jaarstukken 2009

JAARVERSLAG 2009

VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK (HVHB)

Op 1 januari 2009 is de gemeente Bennebroek gefuseerd met de gemeente Bloemendaal. Hiermee is de op een historische werkelijkheid gebaseerde en reeds zeer lang bestaande band tussen de gemeenten Heemstede en Bennebroek doorsneden. Een deel van het erfgoed van Adriaan Pauw is niet langer een zelfstandige bestuurseenheid maar maakt deel uit van een andere lokale overheid.

Voor onze vereniging heeft dit enige consequenties. Gesprekken over het wel en wee in Bennebroek vinden voortaan plaats met de gemeente Bloemendaal. Met onze zustervereniging ’Ons Bloemendaal’ hebben wij daarover goede afspraken gemaakt.


1 Bestuur en commissies

In het voorjaar van 2009 is Gerry Weijers toegetreden tot het bestuur. Zij is gekozen in de plaats van Marijke van Donge. Gerry Weijers maakte daarvoor al deel uit van de Evenementencommissie; zij vormt de verbinding tussen het bestuur en de Evenementencommisssie. Marijke Meyer is in de najaarsvergadering herbenoemd als bestuurslid.

Gerard Brand heeft in de voorjaarsvergadering afscheid genomen als voorzitter van de Commissie Karakterbehoud; naar een opvolger wordt door het bestuur nog steeds gezocht. Maria Delsman nam in de najaarsvergadering afscheid van de Evenementencommmissie.

In de Redactiecommissie hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan.

(Een compleet overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in HeerlijkHeden en op de site van de HVHB, www.hv-hb.nl).

In toenemende mate wordt het - zelfs voor een florerende vereniging als de onze - moeilijker om vrijwilligers te vinden voor bestuurs- en commissiefuncties.


2 Activiteiten voor de leden

De voorjaarsbijeenkomst is - in afwijking van de gebruikelijke locatie in het raadhuis van Heemstede - gehouden in het college Hageveld. Het inhoudelijk programma was aangepast aan deze plaats.

De heren Frits Hazenberg en Hillebrand de Lange spraken respectievelijk over de geschiedenis van het terrein van Hageveld met daarin vele archeologische vondsten en over de geschiedenis van het Bischoppelijk College Hageveld vanaf de bouw tot heden. Beide voordrachten waren voorzien van een grote collectie beeldmateriaal die vaak treffende illustraties gaven bij de verhalen. De bijeenkomst werd zeer druk bezocht; er waren ca. 180 aanwezigen.

De najaarsbijeenkomst werd gehouden in Bennebroek. De heer Hans van der Prijt, auteur van het boek Er was een plek waar alles anders was, hield een voordracht met vele wetenswaardigheden over bekende schrijvers en andere literaten in onze gemeenten. Vervolgens vertelde Hans Krol over de horecavoorzieningen (kroegen, cafés, restaurants, hotels etc.) in de laatste zes eeuwen.

Tijdens de ledenvergadering presenteerde de HVHB haar eigen wijnen met aansprekende namen, gekoppeld aan de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. In een special bij HeerlijkHeden werd ingegaan op de horeca in verleden en heden. Ook deze bijeenkomst inclusief wijnproeverij werd bezocht door een groter aantal aanwezigen dan in voorgaande jaren.

Excursies

De Evenementencommissie heeft in goed overleg met het bestuur besloten om de zogeheten grote excursie niet langer te organiseren. De laatste jaren is gebleken dat de belangstelling hiervoor gestaag afnam en dat het steeds moeilijker werd om een programma te bieden dat voldoende leden aansprak. Daarvoor in de plaats is de aandacht meer gericht op activiteiten in de directe omgeving, die slechts een paar uur in beslag nemen. De belangstelling voor deze wandelingen en rondleidingen is groot en het blijkt nog steeds mogelijk om in de directe omgeving van Heemstede en Bennebroek doelen te vinden die aansluiten bij de interesse van de leden. Deze activiteiten zullen dan ook worden voortgezet en waar mogelijk ge�ntensiveerd.

De Open Monumentendag viel in 2009 samen met de Culturele dag die werd georganiseerd door de gemeente, waarbij de HVHB heeft geadviseerd. Zo heeft de HVHB ervoor gezorgd dat er aantal monumenten voor het publiek geopend was. Op de culturele markt hebben enkele vrijwilligers de hele dag de HVHB-stand bemand.

HeerlijkHeden

Het kwartaalblad HeerlijkHeden blijft het voornaamste communicatiemiddel van de vereniging. Het blad bevat niet alleen inhoudelijke artikelen over onderwerpen uit de verre en nabije geschiedenis van Heemstede en Bennebroek, maar ook informatie over bestuurlijke activiteiten en actualiteiten. Het is bij uitstek het middel om ons beleid te presenteren aan de eigen leden maar ook aan andere instanties, instellingen en zusterverenigingen.


3 Overige activiteiten

Monumentenlijst Heemstede

Het bestuur heeft het gemeentebestuur enige malen dringend gevraagd om de bestaande monumentenlijst uit te breiden, opdat een aantal nog niet op de lijst vermelde panden de noodzakelijke bescherming kan krijgen. De gemeente heeft tegen het einde van het jaar een concept-lijst gepresenteerd, waarin een aantal wensen tot aanwijzing als gemeentelijk monument van de HVHB werden gehonoreerd, maar een aantal andere (nog?) niet. Uiteraard heeft de HVHB begrip voor het feit dat ‘niet alles in eens kan’, maar zij zal zeker de vinger aan de pols houden ten aanzien van het vervolg van haar verzoek.

Monumentenlijst Bloemendaal

De HVHB is samen met ‘Ons Bloemendaal’ betrokken geweest bij de opstelling van een nieuwe gemeentelijke monumentenlijst; de HVHB heeft er op aangedrongen om alle objecten die bij de eerste vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst van de voormalige gemeente Bennebroek ‘uit de boot zijn gevallen’ voor te dragen voor plaatsing op de nieuwe lijst van Bloemendaal. De afhandeling van dit verzoek bij de gemeente is nog gaande.

Karakterbehoud

De HVHB is betrokken geweest bij de plannen rond de herinrichting van de Binnenweg en de Raadhuisstraat en bij het Wilhelminaplein te Heemstede. Zij heeft daarin meegesproken over de standpunten van onze Vereniging waarin uiteraard de wens tot respect voor het historische karakter voorop heeft gestaan. Maar ook hebben wij kunnen constateren dat andere belangen in deze discussies meespelen en dat het niet altijd meevalt om de gesprekspartners te overtuigen van de noodzaak tot respect voor de historische omgeving.

De HVHB heeft met belangstelling kennisgenomen van de nieuwe nota over het Welstandsbeleid van de gemeente Heemstede, dat onder meer handelt over het puienbeleid. De HVHB is het van harte eens dat het wenselijk is dat er een einde wordt gemaakt aan de verrommeling van de winkelstraten van Heemstede.

Diversen

De HVHB heeft een reactie geschreven op de conceptnota Archeologie van de gemeente en heeft kunnen constateren dat een aantal voorgestelde wijzigingen is overgenomen.

De voorzitter heeft twee inleidingen gehouden over de HVHB voor leden van de Rotary Heemstede/Bennebroek en Zandvoort en voor leden van Lions Heemstede/Bennebroek. De secretaris heeft een aantal inleidingen gehouden over De Hartekamp voor leden van het Landschap Noord-Holland.

De website is in 2009 ongeveer 600 keer bezocht, door circa 430 verschillende bezoekers. Van hen raadpleegden er 300 de site voor het eerst. Opvallend is het relatief grote aantal bezoekers in de VS (ca. 40) en Engeland (ca. 20).

Het aantal leden van de vereniging blijft stabiel en schommelt rond de 1000.

Ad van Unnik - secretaris

FINANCIEEL VERSLAG 2009
BALANS


Ultimo 2009 2008 2007 Ultimo 2009 2008 2007
Liquide middelen 35 156,85 21 105,14 21 076,01 Te betalen 380,50 85,32 48,58
Te ontvangen 466,50 832,50 0,00 Vooruit ontvangen 176,00 340,00 289,00
Vooruit betaald 0,00 0,00 0,00 Reserve scholenproj. 5 043,09 4 223,56 6 707,07
Reserve boekenfonds 5 502,00 0,00 0,00
Voorzieningen 15 500,00 8 500,00 5 500,00
Vermogen 9 021,76 8 788,76 8 531,36
Totaal 35 623,35 21 937,64 21 076,01 Totaal 35 623,35 21 937,64 21 076,01


RESULTATENREKENING


Lasten 2009 2008 2007 Baten 2009 2008 2007
Algemene kosten 2 574,20 4 080,70 4 064,31 Contributies 19 871,30 19 943,00 19 816,00
HeerlijkHeden 14 778,26 14 239,02 13 805,42 Verkoopopbrengsten 2 123,65 874,00 1 543,65
Activiteiten 1 318,25 1 283,29 837,50 Rente 342,54 248,56 36,97
HVHB-uitgaven 1 000,00 0,00 580,39 Subsidie Heemstede 1 728,00 1 438,00 1 640,00
Jubileumviering 0,00 0,00 -2 275,80 Incidentele baten 3 000,00 0,00 0,00
Jaarpremie 2 218,19 1 123,54 0,00 Overige baten 2 056,41 1 457,45 0,00
Voorzieningen 7 000,00 3 000,00 5 500,00 Diversen 0,00 22,94 8,22
Voordelig resultaat 233,00 257,40 533,02Totaal 29 121,90 23 983,95 23 044,84 Totaal 29 121,90 23 983,95 23 044,84BEGROTING


Lasten 2009 2008 2007 Baten 2009 2008 2007
Algemene kosten 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Contributies 19 400,00 19 000,00 18 000,00
HeerlijkHeden 16 800,00 16 000,00 16 000,00 Verkoopopbrengsten 400,00 600,00 600,00
Activiteiten 1 500,00 1 100,00 300,00 Rente 300,00 300,00 300,00
Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 Subsidie Heemstede 1 600,00 1 400,00 1 600,00
Overige baten 800,00 0,00 0,00
Nadelig resultaat 500,00 500,00 500,00
Totaal 23 000,00 21 800,00 21 000,00 Totaal 23 000,00 21 800,00 21 000,00

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2010

Lasten 2010 2009 Baten 2010 2009
Bestuurskosten 3 500 4 000 Contributies 19 000,00 19 400,00
ICT 500 500 Verkoopopbrengsten 300,00 400,00
Archief 200 200 Rente 700,00 300,00
HeerlijkHeden Prod. 12 800 12 800 Subsidie Heemstede 0 1 600,00
HeerlijkHeden Verz. 3 000 4 000 Advertentieopbrengst 1 000 800
Aktiviteiten 1 500 1 500 Nadelig resultaat 500 500
Totaal 21 500 23 000 Totaal 21 500 23 000
Naar boven