Jaarverslag en jaarstukken 2008

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK 2008

Vanaf 2008 draagt onze vereniging niet langer de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek (VOHB). Om een duidelijker beeld te scheppen van onze vereniging en van onze activiteiten heeft het bestuur in het voorjaar van 2008 aan de ALV voorgesteld om de statutaire naam van de vereniging te veranderen in Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB). Dit voorstel is door de leden zonder slag of stoot overgenomen en nu, bijna een jaar na dato, lijkt deze nieuwe naam geheel ingeburgerd.

De nieuwe naam betekent echter niet een wijziging in de activiteiten van de vereniging. Onverminderd blijven het bestuur en de commissies zich inzetten om de doelstellingen van de vereniging te halen: het bevorderen van belangstelling voor de locale geschiedenis, het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties, het organiseren van excursies en lezingen en het adviseren – gevraagd en ongevraagd – van de gemeentebesturen over zaken die te maken hebben met de zorg voor monumenten in de breedste zin des woords.

In het hierna volgende jaarverslag een meer gedetailleerd overzicht van onze activiteiten.

1 Bestuur en commissies

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de HVHB (toen nog VOHB) was secretaris Ad van Unnik herkiesbaar en is ook herkozen.

Tot de Commissie Karakterbehoud zijn de heren Martin Pulleman en Jan Elissen toegetreden. Beiden hebben ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw.

In de Redactiecommissie hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan, evenmin als in de Evenementencommissie.

Het bestuur hecht eraan om op deze plaats de leden van alle commissies te bedanken voor het vele werk dat zij ten behoeve van de vereniging hebben verricht.

(Een compleet overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in HeerlijkHeden en op de site van de HVHB www.hv-hb.nl).

2 Activiteiten voor de leden

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 5 juni 2008 was de heer drs. Vincent Erdin uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over de geschiedenis van de drooglegging van het Haarlemmermeer en de relatie tot gelijktijdige gebeurtenissen in Heemstede en Bennebroek.

De najaarsvergadering op 13 november 2008 stond in het teken van ‘grenzen’. Dit thema hing samen met de publicatie, die het bestuur voor de leden had laten vervaardigen, een facsimile herdruk van het boek uit 1929 Heemstede na de grenswijziging.

Het thema ‘grenzen’ kwam ook aan de orde aangezien Bennebroek vanaf 1 januari 2009 deel uitmaakt van de gemeente Bloemendaal.

Drs. Piet van der Ham, voorheen wethouder in Haarlem en in Bloemendaal, sprak over de meer algemene uitgangspunten van de door Haarlem gevoelde noodzaak om tot annexatie van grote delen van zijn buurgemeenten over te gaan. Vervolgens vertelde bestuurslid Marloes van Buuren aan de hand van lichtbeelden over het deel van Haarlem dat oorspronkelijk tot Heemstede behoorde.

Naast deze activiteiten werd voor de eerste keer een gewaardeerde zomeravondwandeling in Heemstede gehouden door de Raadhuisstraat en de Binnenweg. Het bestuur streeft ernaar dit soort activiteiten in 2009 voort te zetten.

De grote excursie ging in 2008 niet door wegens een te beperkte aanmelding. Voor de komende jaren wordt bezien in hoeverre deze grote excursies nog voldoen aan de wensen en verwachtingen van de leden.

Het kwartaalblad HeerlijkHeden kent een stabiele hoge kwaliteit met een grote afwisseling in de onderwerpen van de artikelen. Het is het vlaggenschip van de Vereniging, gewaardeerd door de leden en een uitstekend visitekaartje, dat wij ook sturen aan de zusterverenigingen in de regio en enkele andere instanties, zoals musea, bibliotheken en de beide gemeentebesturen.

3 Overige activiteiten

De fusie van Bennebroek met Bloemendaal zal voor de werkzaamheden van de HVHB waarschijnlijk slechts beperkte gevolgen hebben. Met de in Bloemendaal werkzame zusterstichting Ons Bloemendaal hebben wij goede contacten en we hebben afspraken gemaakt over samenwerking en wederzijdse informatie-uitwisseling. Dit laat onverlet dat het bestuur het betreurt dat de sinds eeuwen bestaande historische band tussen Heemstede en Bennebroek is verbroken.

Het onderwijsproject

Het onderwijsproject is gestart in 2007 op verzoek van de directies van de basisscholen en in nauwe samenwerking met een aantal Heemsteedse scholen.

In 2008 is in dit kader een DVD verschenen voor leerlingen van groep 8 over de tijd en het leven van Adriaan Pauw, een van de beroemdste Heemstedenaren aller tijden. Daarnaast werd voor groep 7 het project ‘Huis te Manpad’ gemaakt, over het verleden en de betekenis van landgoederen in Zuid-Kennemerland. Bij beide projecten hoort een rondleiding. De HVHB vindt het belangrijk dat jongeren kennis opdoen over lokale geschiedenis en monumenten in de directe omgeving.

Monumentenlijst Heemstede

Het bestuur heeft het gemeentebestuur dringend gevraagd om de bestaande monumentenlijst uit te breiden, opdat een aantal nog niet op de lijst vermelde panden de noodzakelijke bescherming kan krijgen. De gemeente heeft hierover nog geen besluit genomen.

Diversen

De HVHB participeert in de klankbordgroep Multifunctionele Accommodatie te Bennebroek en in de klankbordgroep tot herinrichting van de Binnenweg en de Raadhuisstraat. De HVHB is betrokken geweest bij de plaatsing van een herdenkingsbord voor de schilder Herman Heuff in de Koediefslaan.

Ledenwerving en PR

Het ledenaantal blijft stabiel, wat op het eerste gezicht plezierig lijkt, maar helaas niet in verhouding staat tot de inspanningen van het bestuur om inwoners van de beide gemeenten lid van de HVHB te maken. Zo is in 2008 in twee wijken gratis een nummer van HeerlijkHeden verspreid, zonder veel resultaat. Gelukkig krijgt onze vereniging veel ruimte in de regionale pers; met name de beschrijving van de Heemsteedse gemeentelijke en provinciale monumenten houdt onze vereniging voortdurend onder de aandacht van de inwoners.

In toenemende mate realiseert het bestuur zich dat de beste ambassadeurs van de vereniging onze eigen leden zijn. Wellicht ook een idee voor u om iemand lid te maken van de door u zo gewaardeerde HVHB?

Ad van Unnik – secretaris

FINANCIEEL VERSLAG 2008

BALANS
Ultimo 2008 2007 2006 Ultimo 2008 2007 2006
Te ontvangen 832,50 0,00 1 691,90 Te betalen 85,32 48,58 298,53
Vooruit betaald 0,00 0,00 2 250,00 Vooruit ontvangen 340,00 289,00 0,00
Liquide middelen 21 105,14 21 076,01 13 981,23 Reserve scholenproj. 4 223,56 6 707,07 1 626,26
Voorzieningen 8 500,00 5 500,00 8 000,00
Vermogen 8 788,76 8 531,36 7 998,34
Totaal 21 937,64 21 076,01 17 923,13 Totaal 21 937,64 21 076,01 17 923,13
RESULTATENREKENING
Lasten 2008 2007 2006 Baten 2008 2007 2006
Algemene kosten 4 080,70 4 064,31 2 639,93 Contributies 19 943,00 19 816,00 16 244,84
HeerlijkHeden 14 239,02 13 805,42 13 603,28 Verkoopopbrengsten 874,00 1 543,65 5 327,16
Activiteiten 1 283,29 837,50 159,10 Rente 248,56 36,97 335,87
Ordekaart 0,00 580,39 3 000,00 Subsidie Heemstede 1 438,00 1 640,00 1 384,25
Jubileumviering 0,00 -2 275,80 0,00 Diversen 22,94 8,22 25,41
Jaarpremie 1 123,54 0,00 0,00 Overige baten 1 457,45 0,00 0,00
Voorzieningen 3 000,00 5 500,00 2 000,00 Nadelig resultaat 0,00 0,00 0,00
Voordelig resultaat 257,40 533,02 1 915,22
Totaal 23 983,95 23 044,84 23 317,53 Totaal 23 983,95 23 044,84 23 317,53
BEGROTING
Lasten 2008 2007 2006 Baten 2008 2007 2006
Algemene kosten 4 700,00 4 700,00 4 500,00 Contributies 19 000,00 18 000,00 16 000,00
HeerlijkHeden 16 000,00 16 000,00 14 000,00 Verkoopopbrengsten 600,00 600,00 1 700,00
Activiteiten 1 100,00 300,00 500,00 Rente 300,00 300,00 400,00
Voorzieningen 0,00 0,00 2 000,00 Subsidie Heemstede 1 400,00 1 600,00 1 500,00
Diversen 0,00 0,00 0,00 Nadelig resultaat 500,00 500,00 1 400,00
Totaal 21 800,00 21 000,00 21 000,00 Totaal 21 800,00 21 000,00 21 000,00

VERKORTE TOELICHTING

Op de balans:

De 'liquide middelen' worden gevormd door de saldi van een betaal- en spaarrekening bij de ING (voorheen Postbank); aan het eind van 2008 waren er geen kasgelden.

De post 'te ontvangen' bestaat uit debiteuren inzake geleverde HVHB-uitgaven.

De 'reserve voor het scholenproject' nam met € 2.484 af als gevolg van de uitvoering van het onderwijsproject "Adriaan Pauw".

De 'voorzieningen' betreffen in de toekomst te verwachten uitgaven op gebied van archief (€ 1.000), website/filmmateriaal (€ 1.500), ledenwerving (€ 1.000), lustrum (€ 2.000) en jaarpremie (€ 3.000).

Als gevolg van het geringe exploitatie-overschot van € 257, nam het 'vermogen' met een zelfde bedrag toe.

Op de resultatenrekening:

De 'algemene kosten' worden gevormd door: bestuurskosten, i.c.t., archief en kosten van ledenwerving.

De kosten van 'HeerlijkHeden' bestaan uit de componenten productie ad € 10.788 en verzending ad € 3.451

In 2008 betreffen de kosten van de 'activiteiten': de voor- en najaarsbijeenkomst, de fotowedstrijd en de zomer-avondwandeling.

De kosten van de 'jaarpremie', i.c. de uitgave "Heemstede na de grenswijziging", onder aftrek van de verkochte exemplaren bedragen € 1.123; de waarde van de nog aanwezige voorraad is daarbij op nihil gesteld.

In het afgelopen jaar zijn twee extra 'voorzieningen' getroffen, n.l. € 1.000 voor de komende jubileumviering en en € 2.000 voor een toekomstige jaarpremie.

De 'verkoopopbrengsten' liggen ten opzichte van vorig jaar relatief een stuk lager; door een slinkende voorraad van de eigen publicaties kan er beduidend minder verkocht worden.

De 'overige baten' worden gevormd door incidentele inkomsten uit het beschikbaar stellen van materiaal aan derden en door advertentieopbrengsten in HeerlijkHeden.

BEGROTING 2009

Lasten 2009 2008 Baten 2009 2008
Bestuurskosten 4 000,00 4 000,00 Contributies 19 400,00 19 000,00
ICT 500,00 500,00 Verkoopopbrengsten 400,00 600,00
Archief 200,00 200,00 Rente 300,00 300,00
HeerlijkHeden Prod. 12 800,00 12 000,00 Subsidie Heemstede 1 600,00 1 400,00
HeerlijkHeden Verz. 4 000,00 4 000,00 Advertentieopbrengst 800,00 0,00
Aktiviteiten 1 500,00 1 100,00 Nadelig resultaat 500,00 500,00
Totaal 23 000,00 21 800,00 Totaal 23 000,00 21 800,00
Naar boven