Jaarverslag en jaarstukken 2007

Hieronder vindt u

  • het Jaarverslag 2007 van de HVHB
  • het Financieel verslag 2007

JAARVERSLAG 2007 VAN DE VERENIGING OUD HEEMSTEDE-BENNEBROEK

In 2007 is onze vereniging 60 jaar oud geworden. Voor sommige mensen is een dergelijke leeftijd het signaal om het wat rustiger aan te gaan doen. Onze vereniging heeft echter bewezen nog springlevend te zijn en mee te willen (en te kunnen) gaan met alle ontwikkelingen waar een historische vereniging mee in aanraking komt.

Juist in ons jubileumjaar hebben wij ons sterk gemaakt om een aantal nieuwe zaken in gang te zetten die specifiek gericht zijn op de toekomst. Het onderwijsproject is daar een in het oog springend voorbeeld van, evenals de betrokkenheid van de VOHB bij het opstellen van de gemeentelijke monumentenlijsten in Heemstede en Bennebroek.

In dit jaarverslag leest u een meer gedetailleerd overzicht van onze activiteiten.

1. Bestuur en commissies

Tijdens de jubileumbijeenkomst van de VOHB op 24 mei 2007 is voorzitter Gerard Brand afgetreden en opgevolgd door Jaap Verschoor. Vooruitlopend op het vertrek van Anja Kroon in het najaar is Marloes van Buuren in dezelfde vergadering benoemd tot lid van het bestuur.

Ron van Straalen besloot halverwege het jaar zijn lidmaatschap van de commissie Karakterbehoud te beлindigen. Maarten van Bourgondiлn was vanwege drukke werkzaamheden genoodzaakt zijn lidmaatschap van de redactiecommissie op te geven.

Beide vacatures waren aan het einde van het verslagjaar nog niet ingevuld.

Ariane van Amerongen is teruggetreden uit de Evenementencommissie; in deze commissie zijn benoemd: Maria Delsman en Gerry Weijers-van Vugt.

(Alle leden van bestuur en commissies vindt u in het colofon van HeerlijkHeden.)

2. Activiteiten voor de leden

Zoals ieder jaar heeft de VOHB ook in 2007 een aantal vaste activiteiten voor de leden georganiseerd. Sommige activiteiten werden vanwege het jubileum wat extra ‘aangekleed’.

De voorjaarsbijeenkomst stond geheel in het teken van het 60-jarig bestaan en werd gehouden het Oude Slot in Heemstede, een zeer representatieve en gastvrije locatie. Dr. Ben de Veth, voorzitter van het Historisch Museum Haarlem, hield voor een volle zaal van genodigden en leden een feestrede over het belang van historische verenigingen. De colleges van Burgemeester en Wethouders van beide gemeenten waren nagenoeg voltallig aanwezig, evenals ruim 125 andere belangstellenden.

Als blijvend geschenk aan de bevolking van de gemeenten Heemstede en Bennebroek heeft de VOHB een bronzen borstbeeld van de ambachtsheer Adriaan Pauw aangeboden, vervaardigd door de Heemsteedse beeldhouwer Ellen Wolff. Dit borstbeeld staat in de tuin van Het Oude Slot.

Het bestuur kijkt met veel plezier terug op deze voorjaarsbijeenkomst, die geheel aan de hooggestemde verwachtingen voldeed.

De grote excursie ging dit jaar naar Leiden. ‘Ik heb Leiden nu met heel andere ogen gezien’, was een van de enthousiaste en kenmerkende reacties. De kleine excursie bleef dicht bij huis en vond plaats in het Cruquiusmuseum, voor veel leden ‘om de hoek gelegen’, maar desondanks soms nog steeds onbekend terrein.

De Evenementencommissie organiseert deze excursies. Het bestuur constateert met enige zorg dat de belangstelling hiervoor terugloopt en beraadt zich samen met de Evenementencommissie op alternatieven.

2007 was het Linnaeusjaar, dat over de hele wereld is gevierd. Op 23 mei 2007 was het 300 jaar geleden dat Linnaeus werd geboren. De VOHB is er trots op dat de ambassadeur van Zweden, de heer Hans Magnusson, bereid was juist op deze dag aanwezig te zijn bij de feestelijkheden. Deze vonden plaats op het terrein en in het hoofdgebouw van De Hartekamp, waar Linnaeus tijdens zijn verblijf in Nederland woonde en werkte. Het bestuur is stichting De Hartekamp zeer erkentelijk voor haar medewerking aan het welslagen van deze dag. Dr. J. Mennema beschreef in zijn lezing vele aspecten van het leven en werken van Linnaeus, die van eminent belang is geweest voor de ontwikkeling van de wetenschap.

In het kader van het Jubileum was er op 17 juni (vaderdag) een fietstocht voor de zeer jeugdige leden van onze vereniging, dan wel de kinderen van de leden. De fietstocht leidde langs een aantal kenmerkende gebouwen en ensembles in Heemstede en Bennebroek en bevatte een aantal vragen van historische aard.

Helaas heeft het bestuur moeten vaststellen dat de belangstelling nogal tegenviel.

Ook tegenvallend was de voorinschrijving op de jaarlijkse premie; het was de bedoeling om kerstkaarten met historische winterfoto’s uit Heemstede en Bennebroek uit te brengen. Het aantal bestellingen viel echter zodanig tegen dat het bestuur moest afzien van de productie vanwege een te groot financieel risico voor de Vereniging. Het was de eerste keer in vele jaren dat de VOHB geen jaarpremie uitgaf. Ook hier beraadt het bestuur zich op alternatieven.

De najaarsbijeenkomst vond plaats op 15 november 2007, traditioneel in Bennebroek. Tijdens deze bijeenkomst is nog eens ingegaan op de taken van de vereniging en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Gerard Brand, voorzitter van de commissie Karakterbehoud, vertelde over de cultuurhistorische ordekaart. Marijke Meyer, bestuurslid en lid van de commissie karakterbehoud, gaf een toelichting op de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst van Bennebroek. Daarna werd nog even teruggekeken naar het borstbeeld van Adriaan Pauw aan de hand van een film over het gieten van het bronzen beeld en andere voorbereidingen voor de plaatsing. Beeldhouwster Ellen Wolff gaf zelf een toelichting bij deze film. Het ongedwongen samenzijn met borrel na afloop, mede ter versterking van de onderlinge contacten, viel bij alle aanwezigen in de smaak.

In de bibliotheken van Heemstede en Bennebroek heeft de VOHB twee exposities georganiseerd met voorwerpen en andere archivalia uit eigen bezit. Doel was om een aantal tot dan toe onbekende documenten en bijzondere voorwerpen te kunnen tonen aan een groter publiek en om daardoor nog meer bekendheid te verkrijgen in de gemeenten. Beide exposities zijn druk bezocht en goed gewaardeerd.

Van ons kwartaalblad HeerlijkHeden is twee jaar geleden de opmaak geheel vernieuwd en nog steeds worden er kleine verbeteringen aangebracht in opmaak en wijze van presenteren van artikelen. Het blad staat op hoog niveau, zowel wat de uitvoering als de inhoud betreft. Het bestuur spreekt de verwachting uit dat dit hoge niveau ook in de toekomst gehandhaafd kan blijven.

3. Overige activiteiten

Het onderwijsproject

De VOHB heeft in haar jubileumjaar haar onderwijsproject aangeboden aan de wethouder van Onderwijs van Heemstede, mevrouw Nera Otsen. Het project is ontwikkeld door het VOHB-bestuur (met name door Anja Kroon) in nauwe samenwerking met een aantal Heemsteedse scholen. Het werd gemaakt op verzoek van de directeuren van de Jacobaschool en De Ark. Deze twee scholen en de Crayenesterschool hebben ook grote invloed gehad op de inhoud ervan. Zij hebben verteld waar behoefte aan was, hebben met de kinderen ‘proef gelopen’ op de Binnenweg en het materiaal van kritisch commentaar voorzien.

Nauwe samenwerking tussen historische verenigingen en scholen wordt gestimuleerd door de landelijke en provinciale overheid. De VOHB werd hierin ondersteund door Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland. Het project en de manier waarop het ontstaan is kan een voorbeeld zijn voor andere scholen in de regio.

De Cultuurhistorische orde- en zonekaart

Op verzoek van de VOHB heeft Michel Bakker, lid van de Commissie Karakterbehoud, een inventarisatie gemaakt van alle rijks-, provinciale, gemeentelijke en VOHB-monumenten in Heemstede en Bennebroek. Deze Cultuurhistorische orde- en zonekaart is op 4 september gepresenteerd aan de gemeente Heemstede en op 6 september aan de gemeente Bennebroek. De kaart kan dienen als richtlijn bij beleidsbeslissingen die te maken hebben met objecten op de kaart of de omgeving daarvan.

Bij de kaart hoort een uitgebreide uitleg bij met de titel Een vlucht gekleurde merletten en een kelen schild. Een cultuurhistorische orde- en zonekaart van de gemeenten Heemstede en Bennebroek. De integrale tekst van deze uitleg is te lezen op www.oudheemstedebennebroek.nl.

Monumentenlijst Bennebroek

De VOHB heeft in 2005 de aanzet gegeven voor de opstelling van een gemeentelijke monumentenlijst in Bennebroek. Vlak voor het einde van het verslagjaar is deze lijst formeel vastgesteld, waardoor nu ook in Bennebroek een aantal panden en andere objecten de soms zo noodzakelijke bescherming heeft gekregen.

Bij de samenstelling van de lijst is de VOHB nauw betrokken geweest.

Uitbreiding van de monumentenlijst in Heemstede

Een aantal jaren geleden heeft de VOHB de eerste aanzet gegeven voor de opstelling van de gemeentelijke monumentenlijst in Heemstede. Inmiddels achtte het bestuur het noodzakelijk om deze lijst opnieuw te bezien, ook omdat de gemeente destijds niet alle voorgedragen panden op de lijst wilde zetten. In december heeft de VOHB opnieuw een aantal beschermwaardige panden bij de gemeente voorgedragen om op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. De procedure is inmiddels in volle gang en zal naar verwachting in 2008 afgerond worden.

Klankbordgroep Raadhuisstraat - Binnenweg

De gemeente Heemstede wil de Raadhuisstraat en Binnenweg opnieuw inrichten. De VOHB maakt deel uit van een klankbordgroep, waarin ook andere belangengroeperingen zijn vertegenwoordigd. De VOHB brengt in de klankbordgroep haar opvattingen naar voren over het behoud van cultureel erfgoed in deze winkelstraat en over de gewenste uitstraling.

De voorgenomen fusie tussen Bennebroek en Bloemendaal

Vanaf 1 januari 2009 is Bennebroek niet zelfstandig meer, maar onderdeel van de gemeente Bloemendaal. 354 jaar geleden werd Bennebroek een zelfstandige gemeente. Met de fusie met Bloemendaal komt aan deze status een einde.

De historische banden tussen Heemstede en Bennebroek zijn eeuwen oud en beide gemeenten hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en oorsprong. Na goed overleg met onze zustervereniging ‘Ons Bloemendaal’ is dan ook besloten dat de VOHB zich ook in de toekomst bezig zal blijven houden met de dorpskern Bennebroek. De exacte uitwerking van dit principe zal nog volgen.

Ledenwerving en PR

In 2007 is het ledenaantal redelijk stabiel gebleven, ook al heeft het bestuur geen specifieke ledenwervingsactiviteiten ondernomen. In 2008 is het bestuur doende om zich nog intensiever te richten op het werven van nieuwe leden.

Het blijft een punt van aanhoudende zorg dat het ledenbestand vergrijst (wat overigens niet uitzonderlijk is voor historische verenigingen).

Ook zal in 2008 meer structureel aandacht geschonken worden aan een PR-beleid.

Maar al in 2007 hebben we met genoegen kunnen vaststellen dat de regionale pers graag bereid is om aandacht te schenken aan onze activiteiten. Met name het jubileum en de vervaardiging van de cultuurhistorische ordekaart hebben veel aandacht in de pers gekregen.

Ad van Unnik, secretaris

De grote excursie was in 2007 op 15 september en ging naar Leiden. Hier staan de deelnemers in de binnentuin van ййn van de 35 Leidse hofjes. (Foto: Marloes van Buuren)

Van 29 januari tot 11 maart 2008 richtte de VOHB in de bibliotheek van Heemstede een tentoonstelling in ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Een deel van de tentoongestelde bijzonderheden uit het VOHB-archief was daarna nog te zien in Bennebroek. Hier richt Marijke Meijer de vitrine in Bennebroek in. (Foto: Anja Kroon)

Het zandstenen beeld van Bacchus, te zien in de tuin van Huis te Manpad, is een rijksmonument. Het staat, samen met alle overige monumenten in Heemstede en Bennebroek, vermeld in de Cultuurhistorische orde- en zonekaart die Michel Bakker op verzoek van de VOHB samenstelde en die in september 2007 gepresenteerd werd.

FINANCIEEL VERSLAG 2007

BALANS

Ultimo

2007

2006

2005

Ultimo

2007

2006

2005

Te ontvangen

0,00

1.691,90

1.325,00

Te betalen

48,58

298,53

8.017,31

Vooruit betaald

0,00

2.250,00

0,00

Vooruit ontvangen

289,00

0,00

15,00

Liquide middelen

21.076,01

13.981,23

17.790,43

Reserve scholenproj.

6.707,07

1.626,26

2.000,00

Voorzieningen

5.500,00

8.000,00

3.000,00

Vermogen

8.531,36

7.998,34

6.083,12

Totaal

21.076,01

17.923,13

19.115,43

Totaal

21.076,01

17.923,13

19.115,43

RESULTATENREKENING

Lasten

2007

2006

2005

Baten

2007

2006

2005

Algemene kosten

4.064,31

2.639,93

5.982,36

Contributies

19.816,00

16.244,84

16.412,07

HeerlijkHeden

13.805,42

13.603,28

12.200,91

Verkoopopbrengsten

1.543,65

5.327,16

550,53

Aktiviteiten

837,50

159,10

549,00

Rente

36,97

335,87

376,67

Ordekaart

580,39

3.000,00

0,00

Subsidie Heemstede

1.640,00

1.384,25

1.616,25

Jubileumviering

-2.275,80

0,00

0,00

Diversen

8,22

25,41

0,00

Voorzieningen

5.500,00

2.000,00

1.000,00

Nadelig resultaat

0,00

0,00

776,75

Voordelig resultaat

533,02

1.915,22

0,00

Totaal

23.044,84

23.317,53

19.732,27

Totaal

23.044,84

23.317,53

19.732,27

BEGROTING

Lasten

2007

2006

2005

Baten

2007

2006

2005

Algemene kosten

4.700,00

4.500,00

3.850,00

Contributies

18.000,00

16.000,00

14.000,00

HeerlijkHeden

16.000,00

14.000,00

11.000,00

Verkoopopbrengsten

600,00

1.700,00

1.500,00

Aktiviteiten

300,00

500,00

700,00

Rente

300,00

400,00

300,00

Voorzieningen

0,00

2.000,00

1.400,00

Subsidie Heemstede

1.600,00

1.500,00

1.500,00

Diversen

0,00

0,00

500,00

Nadelig resultaat

500,00

1.400,00

150,00

Totaal

21.000,00

21.000,00

17.450,00

Totaal

21.000,00

21.000,00

17.450,00

BEGROTING 2008

Lasten

2008

Baten

2008

Algemene kosten

4.700,00

Contributies

19.000,00

HeerlijkHeden

16.000,00

Verkoopopbrengsten

600,00

Aktiviteiten

1.100,00

Rente

300,00

Voorzieningen

0,00

Subsidie Heemstede

1.400,00

Diversen

0,00

Nadelig resultaat

500,00

Totaal

21.800,00

Totaal

21.800,00

VERKORTE TOELICHTING

Op de balans:

De liquide middelen worden gevormd door de saldi van een betaal- en een spaarrekening bij de Postbank, als-mede een gering bedrag aan kasgelden.

De reserve voor het scholenproject steeg enerzijds door verkregen subsidiebedragen en anderzijds door een substantiлle gift met een geoormerkt doel.

De voorzieningen betreffen in de toekomst te verwachten uitgaven op gebied van archief (€ 1.000), website/ filmmateriaal (€ 1.500), ledenwerving (€ 1.000), lustrum (€ 1.000) en jaarpremie (€ 1.000).

Het vermogen neemt met het exploitatieresultaat van € 533 toe tot € 8.531.

Op de resultatenrekening:

De algemene kosten worden gevormd door bestuurskosten, i.c.t., archief en aanloopkosten jaarpremie.

De kosten van HeerlijkHeden bestaan uit twee componenten: productiekosten € 11.099 en verzending € 2.706.

In 2007 bestaan de kosten van de activiteiten uit: de excursie naar Leiden, de Linneausviering, de fiets-puzzeltocht, de algemene ledenvergadering en de Open Monumentendag.

De jubileumviering laat door de getroffen voorzieningen in vorige jaren alsmede enkele subsidie- en sponsor-bijdragen een voordelig saldo zien.

De hogere contributies zijn het gevolg van de verhoging van de minimale ledenbijdrage van € 15 naar € 18.

De lagere rente t.o.v. vorige jaren kan worden verklaard door de overgang van rentejaar naar boekjaar (kas-stelsel). Bij ongewijzigd beleid zou deze in dezelfde orde van grootte zijn geweest als in 2005 en 2006.

Naar boven